Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính `a)` `5xy-4y/2x^2y^3` + `3xy+4y/2x^2y^3` `b)` `x+3/x-2` + `4+x/2-x` `c)` `x+1/2x+6` + `2x+3/x^2+3x`

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính
`a)` `5xy-4y/2x^2y^3` + `3xy+4y/2x^2y^3`
`b)` `x+3/x-2` + `4+x/2-x`
`c)` `x+1/2x+6` + `2x+3/x^2+3x`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tháng 2022-03-19T15:25:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) 5xy-4{y}/{2}x^2y^3+3xy+4{y}/{2}x^2y^3
  =8xy
  b) x+3/x-2+4+x/2-x
  =6/{2x}+x^2/{2x}+2
  ={6+x^2}/{2x}+{4x}/{2x}
  ={6+x^2+4x}/{2x}
  c) x+1/2x+6+2x+3/x^2+3x
  =6,5x+3/x^2+6
  ={6,5x^3}/x^2+3/x^2+{6x^2}/{x^2}
  ={6,5x^3+3+6x^2}/{x^2}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )