Toán Lớp 8: Thực hiện phép nhân 2(x^2 -3x+1) kết quả là Thương của phép chia(3x ^5 -2x^3 +4x^2 ):2x^2 bằng: Đa thức 12x+ 6x^2 phân tích thành nhân

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép nhân 2(x^2 -3x+1) kết quả là
Thương của phép chia(3x ^5 -2x^3 +4x^2 ):2x^2 bằng:
Đa thức 12x+ 6x^2 phân tích thành nhân tủ là:
Hằng đẳng thức a 3 + b 3 được viết là:
Đa thức x^2 +6x+9 phân tích thành nhân tử là:
Khi phân tích đa thức a^3 – a^2 x – ay^2 + xy^2 thành nhân tử ta được:
Phân tích đa thức x^2 -4y^2 thành nhân tử:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ly 2 tuần 2022-04-07T15:07:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2(x^2 – 3x + 1)
  = 2x^2 – 6x + 2
  (3x^5 – 2x^3 + 4x^2) : 2x^2
  = \frac{3}{2}x^3 – x + 2
  12x + 6x^2
  = 6x( 2 + x)
  a^3 + b^3
  = (a + b)(a^2 – ab + b^2)
  x^2 + 6x + 9
  = x^2 + 2 . 3 . x + 3^2
  = (x + 3)^2
  a^3 – a^2 x – ay^2 + xy^2
  = a^2 ( a – x) – y^2 (a – x)
  = (a – x)(a^2 – y^2)
  = (a – x)(a – y)(a + y)
  x^2 – 4y^2
  = x^2 – (2y)^2
  = (x-2y)(x+2y)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2(x^2 -3x+1)
  = 2 . x^2 – 2 . 3x + 2 . 1
  = 2x^2 – 6x + 2
  (3x^5 – 2x^3 + 4x^2) : 2x^2
  = 3/2x^3 – x + 2
  12x+ 6x^2
  = 6x^2 + 12x
  = 6(x^2 + 2x)
  = 6x(x + 2)
  a^3 + b^3
  = (a + b)(a^2 – ab + b^2)
  x^2 + 6x + 9
  = x^2 + 3x + 3x + 9
  = x(x + 3) + 3(x + 3)
  = (x + 3)(x + 3)
  = (x + 3)^2
  a^3 – a^2 x – ay^2 + xy^2
  = a^2 . (a – x) – y^2 . (a – x)
  = (a^2 – y^2) . (a – x)
  = (a – x)(a -y)(a + y)
  x^2 -4y^2
  = x^2 – (2y)^2
  = (x – 2y)(x + 2y)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )