Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức: a) 4+8y/13y+26y^2 b)x-5/5x^3-25x^2 c)1-x/x^2 y-xy d)3x-6y/10y-5x e)-3x^2+3xy/ 6y^2-6xy f)x^3-6x^2+9x/x^2-9 g)4x^2-4x

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức:
a) 4+8y/13y+26y^2
b)x-5/5x^3-25x^2
c)1-x/x^2 y-xy
d)3x-6y/10y-5x
e)-3x^2+3xy/ 6y^2-6xy
f)x^3-6x^2+9x/x^2-9
g)4x^2-4x+1/6xy-3y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 2 tháng 2022-12-19T07:34:53+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) (4+8y)/(13y+26y^2) (điều kiện xác đinh: y \ne 0; (-1)/2)
  =[4(1+2y)]/[13y(1+2y)]
  =4/(13y)
  b) (x-5)/(5x^3-25x^2) (điều kiện xác đinh: x \ne 0; 5)
  =(x-5)/[5x^2(x-5)]
  =1/(5x^2)
  c) (1-x)/(x^2y-xy) (điều kiện xác đinh: x \ne 0;1 và y\ne 0)
  =(1-x)/[xy(x-1)]
  =-(x-1)/[xy(x-1)]
  =-1/(xy)
  d) (3x-6y)/(10y-5x) (điều kiện xác đinh: x \ne 2y)
  =[3(x-2y)]/[5(2y-x)]
  =-[3(2y-x)]/[5(2y-x)]
  =-3/5
  e) (-3x^2+3xy)/(6y^2-6xy) (điều kiện xác đinh: x \ne y; y \ne 0)
  =[-3x(x-y)]/[6y(y-x)]
  =[3x(y-x)]/[6y(y-x)]
  =(3x)/(6y)
  =x/(2y)
  f) (x^3-6x^2+9x)/(x^2-9) (điều kiện xác đinh: x \ne +-3)
  =[x(x^2-6x+9)]/[(x+3)(x-3)]
  =[x(x-3)^2]/[(x+3)(x-3)]
  =[x(x-3)]/(x+3)
  =(x^2-3x)/(x+3)
  g) (4x^2-4x+1)/(6xy-3y) (điều kiện xác đinh: x \ne 1/2; y \ne 0)
  =[(2x)^2-2.2x.1+1^2]/[3y(2x-1)]
  =[(2x-1)^2]/[3y(2x-1)]
  =(2x-1)/(3y)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )