Toán Lớp 8: Rút Gọn bảy hàng thức đáng nhớ a)(x+y)^2+(x-y)^2 b)2(x+y)(x-y)+(x-y)^2+(x+y)^2 c)2(x+3)^2-3(x+1/2)^2+(x-4)^2 d) 126y^3+(x-5y)(x^2+5xy+2

Question

Toán Lớp 8: Rút Gọn bảy hàng thức đáng nhớ
a)(x+y)^2+(x-y)^2
b)2(x+y)(x-y)+(x-y)^2+(x+y)^2
c)2(x+3)^2-3(x+1/2)^2+(x-4)^2
d) 126y^3+(x-5y)(x^2+5xy+25y^2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Nhi 1 tháng 2022-12-20T23:06:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a)(x+y)²+(x-y)²
  =x²+2xy+y²+x²-2xy+y²
  =2x²+2y²
  b)2(x+y)(x-y)+(x-y)^2+(x+y)^2
  =2(x²-y²)+x²+2xy+y²+x²-2xy+y²
  =2x²-2y²+2x²+2y²
  =4x²
  c)2(x+3)^2-3(x+1/2)^2+(x-4)^2
  =2(x²+6x+9)-3(x²+x+1/4)+x²-8x+16
  =2x²+12x+18-3x²-3x-3/4+x²-8x+16
  =x+(133)/4
  d) 126y^3+(x-5y)(x^2+5xy+25y^2)
  =126y³+x³-(5y)³
  =126y³+x³-125y³
  =x³+y³

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )