Toán Lớp 8: Rút gọn `((3+x)/(3-x)-(3-x)/(x+3)+(4x^2)/(x^2-9))*(2+x+(x^2+x-1)/(2-x))`

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn `((3+x)/(3-x)-(3-x)/(x+3)+(4x^2)/(x^2-9))*(2+x+(x^2+x-1)/(2-x))`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tuần 2022-04-13T16:36:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{($\dfrac{3 + x}{3 – x}$ – $\dfrac{3 – x}{x + 3}$ + $\dfrac{4x^{2}}{x^{2} – 9}$) . (2 + x + $\dfrac{x^{2} + x – 1}{2 – x}$) Đkxđ: x $\neq$ ±3; x $\neq$ 2}$
  $\text{= ($\dfrac{3 + x}{3 – x}$ – $\dfrac{3 – x}{3 + x}$ – $\dfrac{4x^{2}}{9 – x^{2}}$) . $\dfrac{(2 + x)(2 – x) + (x^{2} + x – 1)}{2 – x}$}$
  $\text{= $\dfrac{(3 + x)(3 + x) – (3 – x)(3 – x) – 4x^{2}}{(3 – x)(3 + x)}$ . $\dfrac{4 – x^{2} + x^{2} + x – 1}{2 – x}$}$
  $\text{= $\dfrac{9 + 6x + x^{2} – 9 + 6x – x^{2} – 4x^{2}}{(3 – x)(3 + x)}$ . $\dfrac{x + 3}{2 – x}$}$
  $\text{= $\dfrac{12x – 4x^{2}}{(3 – x)(3 + x)}$ . $\dfrac{x + 3}{2 – x}$}$
  $\text{= $\dfrac{4x(3 – x)}{(3 – x)(3 + x)}$ . $\dfrac{x + 3}{2 – x}$}$
  $\text{= $\dfrac{4x}{2 – x}$}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )