Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử `i)` `x^2+4x+3` `j)` `16x-5x^2-3` `k)` `x^4+4` `l)` `x^3-2x^2+x-xy^2`

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
`i)` `x^2+4x+3`
`j)` `16x-5x^2-3`
`k)` `x^4+4`
`l)` `x^3-2x^2+x-xy^2`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 1 tháng 2022-03-19T19:52:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  i)
  x^2+4x+3
  =x^2+3x+x+3
  =(x^2+3x)+(x+3)
  =x(x+3)+(x+3)
  =(x+3)(x+1)
  j)
  16x-5x^2-3
  =15x-5x^2-3+x
  =(15x-5x^2)-(3-x)
  =5x(3-x)-(3-x)
  =(3-x)(5x-1)
  k)
  x^4+4
  =x^4+4x^2+4-4x^2
  =(x^4+4x^2+4)-4x^2
  =[(x^2)^2+2.x^2 .2+2^2]-4x^2
  =(x^2+2)^2-(2x)^2
  =(x^2+2-2x)(x^2+2+2x)
  ->Áp dụng HĐT: (A+B)^2=A^2+2AB+B^2
  ->Áp dụng HĐT: A^2-B^2=(A-B)(A+B)
  l)
  x^3-2x^2+x-xy^2
  =x.x^2-x.2x+x.1-x.y^2
  =x(x^2-2x+1-y^2)
  =x[(x^2-2x+1)-y^2]
  =x[(x-1)^2-y^2]
  =x(x-1-y)(x-1+y)
  ->Áp dụng HĐT: (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  ->Áp dụng HĐT: A^2-B^2=(A-B)(A+B)
  $\text{#LinhSad}$

 2. i,
  x^2+4x+3
  =x^2+x+3x+3
  =(x^2+x)+(3x+3)
  =x.(x+1)+3.(x+1)
  =(x+1).(x+3)
  => Tách hạng tử.
  => Nhóm hạng tử.
  => Đặt nhân tử chung.
  $\\$
  j,
  16x-5x^2-3
  =-5x^2+16x-3
  =-5x^2+15x+x-3
  =-(5x^2-15x)+(x-3)
  =-5x.(x-3)+(x-3)
  =(x-3).[(-5x)+1]
  =(x-3).(1-5x)
  => Đặt nhân tử chung.
  => Nhóm hạng tử.
  $\\$
  k,
  x^4+4
  =x^4+4+4x^2-4x^2
  =(x^4+4x^2+4)-4x^2
  =[(x^2)^2+2.x^2 .2+2^2)-(2x)^2
  =(x^2+2)^2-(2x)^2
  =(x^2+2-2x).(x^2+2+2x)
  => Nhóm hạng tử.
  => Dùng hằng đẳng thức:
  @(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
  @a^2-b^2=(a-b).(a+b)
  $\\$
  l,
  x^3-2x^2+x-xy^2
  =x.(x^2-2x+1-y^2)
  =x.[(x^2-2x+1)-y^2]
  =x.[(x-1)^2-y^2]
  =x.[(x-1-y).(x-1+y)
  => Đặt nhân tử chung
  => Dùng hằng đẳng thức:
  @(a-b)^2=a^2-2ab+b^2
  @a^2-b^2=(a-b).(a+b)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )