Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử a)(x-y)^2+4(x-y)-12 b)(x^2+4x+8)+3x(x^2+x)+2 c)(x^2+x)^2+3(x^2+x)+2 d)x^3-5x^2-14x e)x^4+4x^2-5 f)x^2y

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
a)(x-y)^2+4(x-y)-12
b)(x^2+4x+8)+3x(x^2+x)+2
c)(x^2+x)^2+3(x^2+x)+2
d)x^3-5x^2-14x
e)x^4+4x^2-5
f)x^2yz+5xyz-14yz, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 3 ngày 2022-12-21T07:40:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a)=(x-y-2)(x-y+6)              b)=3x^3+4x^2+10+4x                c)x^4+4x^2+2x^3+3x+2                  d)=x(x-7)(x+2)                e)(x+1)(x-1)(x^2+5)                    f)z(x-2)(x+7)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)(x-y)^2+4(x-y)-12 
  =(x-y-2)(x-y+6)
  b)(x^2+4x+8)+3x(x^2+x)+2
  =x^2+4x+18+3x^3+3x^2
  =3x^3+4x^2+10+4x
  c)(x^2+x)^2+3(x^2+x)+2
  =x^4+2x^3+x^2+3x^2+3x+2
  =x^4+4x^2+2x^3+3x+2
  d)x^3-5x^2-14x
  =x(x^2-5x-14)
  =x(x-7)(x+2)
  e)x^4+4x^2-5
  =(x^2-1)(x^2+5)
  =(x+1)(x-1)(x^2+5)
  f)x^2yz+5xyz-14yz
  =yz(x^2+5x-14)
  =z(x-2)(x+7)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )