Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a/ (x²+xy) +(2x+2y). b/ 3x²+6xy+3y²-3z²

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử: a/ (x²+xy) +(2x+2y). b/ 3x²+6xy+3y²-3z², hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Tiên 3 tháng 2022-02-18T07:15:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #andy
  \[\begin{array}{l}
  a)\left( {{x^2} + xy} \right) + \left( {2x + 2y} \right)\\
   = x\left( {x + y} \right) + 2\left( {x + y} \right)\\
   = \left( {x + 2} \right)\left( {x + y} \right)\\
  b)3{x^2} + 6xy + 3{y^2} – 3{z^2}\\
   = 3\left( {{x^2} + 2xy + {y^2} – {z^2}} \right)\\
   = 3\left[ {\left( {{x^2} + 2xy + {y^2}} \right) – {z^2}} \right]\\
   = 3\left[ {{{\left( {x + y} \right)}^2} – {z^2}} \right]\\
   = 3\left( {x + y – z} \right)\left( {x + y + z} \right)
  \end{array}\]

 2. Giải đáp:
   a)=(x+2)(x+y)
  b)=3(x+y-z)(x+y+z)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (x^2 +xy)+(2x+2y)
  =x(x+y)+2(x+y)
  =(x+2)(x+y)
  b) 3x^2 +6xy+3y^2 -3z^2
  =3(x^2 +2xy+y^2 -z^2)
  =3[(x^2 +2xy+y^2)-z^2]
  =3[(x+y)^2 -z^2]
  =3(x+y-z)(x+y+z)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )