Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử a, 36a⁴ – y² b, 6x² + x-2 c, x² + 4xy – 4z² + 4y2

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
a, 36a⁴ – y²
b, 6x² + x-2
c, x² + 4xy – 4z² + 4y2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 6 tháng 2022-06-21T07:54:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Phân tích đa thức thành nhân tử:
  a)
  36a^4-y^2
  = (6a^2)^2-y^2
  = (6a^2-y)(6a^2+y)
  Áp dụng: a^2-b^2 = (a-b)(a+b)
  b)
  6x^2+x-2
  = 6x^2+4x-3x-2
  = (6x^2+4x)-(3x+2)
  = 2x(3x+2)-(3x+1)
  = (2x-1)(3x+2)
  c)
  x^2+4xy-4z^2+4y^2
  = (x^2+4xy+4y^2)-4z^2
  = (x+2y)^2-(2z)^2
  = (x+2y-2z)(x+2y+2z)
  Áp dụng: 
  +) (a+b)^2 = a^2+2ab+b^2
  +) a^2-b^2 = (a-b)(a+b)
   

 2. a, 36a^4-y^2
  = (6a^2-y)(6a^2+y)
  b, 6x^2+x-2
  = (6x^2-3x)+(4x-2)
  = 3x(2x-1) + 2(2x-1)
  = (2x-1)(3x+2)
  c, x^2+4xy-4z^2 +4y^2
  = (x^2+4xy+4y^2)-4z^2
  = (x+y)^2-4z^2
  (x+y-2z)(x+y+2z)
  Đây nha:3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )