Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử 1, 2x^2-4x 2, x^2-2x-9y+1 3, a^3+3a^2+4a+12 4, 4a^2-4b^2-4a+1

Question

Toán Lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử
1, 2x^2-4x
2, x^2-2x-9y+1
3, a^3+3a^2+4a+12
4, 4a^2-4b^2-4a+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tháng 2022-12-22T18:05:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $a) 2x²-4x=2x(x-2)$
  $b) x²-2x+1-9y²=(x-1)²-(3y)²=(x-1+3y)(x-1-3y)$
  $c) a³+3a²+4a+12=a(a²+4)+3(a²+4)$
  $= (a+3)(a²+4)$
  $d) 4a²-4b²-4a+1=4a²-4a+1-(2b)²$
  $= (2a-1)²-(2b)²=(2a-1+2b)(2a-1-2b)$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   1)
  2x^2-4x
  =2x(x-2)
  2)
  Đề 1:
  x^2-2x-9y+1
  =(x^2-2x+1)-(3\sqrty)^2
  =(x-1)^2-(3\sqrty)^2
  =(x-1-3\sqrty)(x-1+3\sqrty)
  Đề 2:
  x^2-2x-9y^2+1
  =(x^2-2x+1)-(3y)^2
  =(x-1)^2-(3y)^2
  =(x-1-3y)(x-1+3y)
  3)
  a^3+3a^2+4a+12
  =a^2(a+3)+4(a+3)
  =(a^2+4)(a+3)
  4)
  4a^2-4b^2-4a+1
  =(4a^2-4a+1)-4b^2
  =(2a-1)^2-(2b)^2
  =(2a-1-2b)(2a-1+2b)

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )