Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử 1) x^2-16 2) 5x(3-2x)-7(2x-3) 3) x^3-4x^2+4x 4) x^2-y^2-2x+2y 5) x^2(x-1) +16 (1-x) 6) x^2 -25+y^2+xy

Question

Toán Lớp 8: phân tích đa thức thành nhân tử
1) x^2-16
2) 5x(3-2x)-7(2x-3)
3) x^3-4x^2+4x
4) x^2-y^2-2x+2y
5) x^2(x-1) +16 (1-x)
6) x^2 -25+y^2+xy, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 4 tuần 2022-06-11T18:21:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) 20x – 5y e) 4x2y – 8xy2 + 10x2y2
  b) 5x(x – 1) – 3x(x – 1) g) 20x2y – 12x3
  c) x(x + y) – 6x – 6y h) 8x4 + 12x2y4 – 16x3y4
  d) 6x3 – 9x2 k) 4xy2 + 8xyz
  Bài toán 2 : Phân tích đa thức sau thành nhân tử.
  a) 3x(x +1) – 5y(x + 1) h) 3x3(2y – 3z) – 15x(2y – 3z)2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. 1) x^2-16
  =x^2-4^2
  =(x-4)(x+4)
  2) 5x(3-2x) -7(2x-3)
  =5x(3-2x) +7(3-2x)
  =(3-2x)(5x+7)
  4) x^2-y^2-2x+2y
  =xy(x-y) -2(x-y)
  (x-y)(xy-2)
  5) x^2(x-1) +16(1-x)
  =x^2(x-1) -16(x-1)
  =(x-1) (x^2-16)
  =(x-1) (x+4)(x-4)
  6)x^2 -25+y^2+xy
  =(x+y) ^2 -25
  =(x+y+5)(x+y-5)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )