Toán Lớp 8: Một công nhân dự kiến làm 60 sản phẩm trong 1 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, anh đã làm được 80 sản phẩm một ngày. Vì vậy, anh đã hoàn thà

Question

Toán Lớp 8: Một công nhân dự kiến làm 60 sản phẩm trong 1 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, anh đã
làm được 80 sản phẩm một ngày. Vì vậy, anh đã hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày và còn
làm thêm được 40 sản phẩm nữa. Tính số sản phẩm anh công nhân phải làm theo kế hoạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-12-22T14:19:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 600 sản phẩm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số sản phẩm anh công nhân phải làm theo kế hoạch  (sản phẩm , x ∈ N*)
  Khi đó , người công nhân làm hết số sản phẩm theo kế hoạch trong $\frac{x}{60}$  ngày
  Số sản phẩm người công nhân đó làm trên thực tế là x + 40 sản phẩm
  Thực tế , người công nhân đó làm xong số sản phẩm trong $\frac{x+40}{80}$  ngày
  Do anh đã hoàn thành kế hoạch sớm 2 ngày nên ta có phương trình :
                    $\frac{x}{60}$ – $\frac{x+40}{80}$ = 2 
  ⇒ 80x – 60(x + 40) = 9600
  ⇔ x = 600 (thỏa mãn)
  Vậy số sản phẩm anh công nhân phải làm theo kế hoạch là 600 sản phẩm
   

 2. Hướng dẫn giải:
  Gọi a( sản phẩm ) là số sản phẩm mà anh công nhân phải làm theo kế hạch. ĐK: a\inNN^(**)
  Số sản phầm mà anh công nhân đã làm được thức tế a+40( sản phẩm )
  Thời gian mà anh công nhân phải làm theo kế hoạch là a/60( ngày )
  Thời gian mà anh công nhân đã làm được trong thực tế là  (a+40)/80( ngày )
  Anh công nhân đã hoành thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày.
  Từ trên ta có phương trình:
  a/60-(a+40)/80=2
  <=>(4a-3(a+40))/240=2
  <=>4a-3(a+40)=480
  <=>a-120=480
  <=>a=600
  Vậy số sản phẩm mà anh công nhân phải làm theo kế hạch là 600 sản phẩm.

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )