Toán Lớp 8: M=(4x+3)^2-2x(x+6)-5(x-2)(x+2) a, thu gọn biểu thức M b, tính giá trị của biểu thức tại x=-2 c, CM biểu thức M luôn dương Giúp mình với

Question

Toán Lớp 8: M=(4x+3)^2-2x(x+6)-5(x-2)(x+2)
a, thu gọn biểu thức M
b, tính giá trị của biểu thức tại x=-2
c, CM biểu thức M luôn dương
Giúp mình với ạ mình cần gấp cảm ơn b, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 2 tháng 2022-12-19T10:56:56+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) M= (4x+3)²-2x(x+6)-5(x-2)(x+2)
       M=(16x²+24x+9)-(2x²+12x)-5(x²-4)
       M=16x²+24x+9-2x²-12x-5x²+20
       M=9x²+12x+29
  b) Tại x=-2 nên
  =>M=9.(-2)²+12.(-2)+29
       M=9.4-24+29
       M=36+5=41
  c) M=9x²+12x+29
      M=9x²+12x+4+25
      M=(9x²+12x+4)+25
      M=(3x+2)²+25
  Ta có : (3x+2)²≥0 với mọi x
        =>(3x+2)²+25> với mọi x
  Vậy M luôn dương với mọi x

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )