Toán Lớp 8: Làm nhanh giúp em ạ Bài 8. Cho biểu thức P =x/x + 2+2/x − 2−4x/x^2 − 4. a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn P. b) Tính giá trị của P tại x = −3. c)

Question

Toán Lớp 8: Làm nhanh giúp em ạ
Bài 8. Cho biểu thức P =x/x + 2+2/x − 2−4x/x^2 − 4.
a) Tìm ĐKXĐ và rút gọn P.
b) Tính giá trị của P tại x = −3.
c) Tìm giá trị của x để P =2/3.
Bài 9. Cho hai biểu thức A =x − 3/x+x/3 − x+9/x^2 − 3xvà B =2 − 2x/x^2 + 2x
a) Rút gọn A.
b) Tính giá trị của P khi x +3/=1/2, biết P = A : B.
c) Tìm các giá trị x nguyên để P có giá trị nguyên dương., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tuần 2022-06-11T21:41:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 8:
  a)ĐK:{(x>=0),(x\ne 2):}
  P=x/(x+2)+2/(x-2)-(4x)/(x^2-4)
  =x/(x+2)+2/(x-2)-(4x)/((x-2)(x+2))
  =(x(x-2)+2(x+2)-4x)/((x-2)(x+2))
  =(x^2-2x+2x+4-4x)/((x-2)(x+2))
  =(x^2-4x+4)/((x-2)(x+2))
  =((x-2)^2)/((x-2)(x+2))
  =(x-2)/(x+2)
  b)P=(x-2)/(x+2)
  Thay x=-3 vào P ta dc:
  ⇒P=(-3-2)/(-3+2)=(-5)/(-1)=5
  Vậy x=-3  thì  P=5
  c)
  Để P=2/3
  ⇒(x-2)/(x+2)=2/3
  ⇒(x-2)/(x+2)-2/3=0
  ⇒3(x-2)-2(x+2)=0
  ⇔3x-6-2x-4=0
  ⇔x-10=0
  ⇔x=10
  Vậy P=2/3  thì  x=10
  Bài 9:
  $a)DKXĐ:x \ne 0;x \ne 3;x \ne  – 2$
  $A = \dfrac{{x – 3}}{x} + \dfrac{x}{{3 – x}} + \dfrac{9}{{{x^2} – 3x}}$
  $ = \dfrac{{x – 3}}{x} – \dfrac{x}{{x – 3}} + \dfrac{9}{{x\left( {x – 3} \right)}}$
  $ = \dfrac{{{{\left( {x – 3} \right)}^2} – {x^2} + 9}}{{x\left( {x – 3} \right)}}$
  $ = \dfrac{{{x^2} – 6x + 9 – {x^2} + 9}}{{x\left( {x – 3} \right)}}$
  $= \dfrac{{18 – 6x}}{{x\left( {x – 3} \right)}}$
  $ = \dfrac{{ – 6\left( {x – 3} \right)}}{{x\left( {x – 3} \right)}}$
  $= \dfrac{{ – 6}}{x}$
  $b)P = A:B$
  $⇒\dfrac{{ – 6}}{x}:\dfrac{{2 – 2x}}{{{x^2} + 2x}}$
  $= \dfrac{{ – 6}}{x}.\dfrac{{x\left( {x + 2} \right)}}{{2\left( {1 – x} \right)}}$
  $= \dfrac{{ – 3\left( {x + 2} \right)}}{{1 – x}}$
  $= \dfrac{{3x + 6}}{{x – 1}}$
  Ta có: $x + 3 = \dfrac{1}{2}$
  $⇔x = \dfrac{1}{2} – 3 =  – \dfrac{5}{2}(N)$
  $⇒ P = \dfrac{{3x + 6}}{{x – 1}} $
  $= \dfrac{{3.\dfrac{{ – 5}}{2} + 6}}{{ – \dfrac{5}{2} – 1}} $
  $= \dfrac{3}{7}$
  Vậy $P=\dfrac{3}{7}$
  $c)P = \dfrac{{3x + 6}}{{x – 1}} $
  $= \dfrac{{3x – 3 + 9}}{{x – 1}}$
  $= 3 + \dfrac{9}{{x – 1}}$
  Để$ P \in N$
  $⇒\dfrac{9}{{x – 1}} \in Z$
  $⇒\dfrac{9}{{x – 1}} \ge  – 3$
  $⇔\left( {x – 1} \right) \in Ư(_3)\left\{ { – 3; – 9;9;3;1} \right\}$
  $⇔x \in \left\{ { – 2; – 8;10;4;2} \right\}$
  $ĐK:x \ne 0;x \ne  – 2;x \ne 3$
  $x \in \left\{ { – 8;2;4;10} \right\}$
  $Vậy\,x \in \left\{ { – 8;2;4;10} \right\}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )