Toán Lớp 8: Giúp mình với!!!!!!! Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $2xy^{2}+4xy+2x-$ $2xz^{2}+4xzt-2x$$t^{2}$

Question

Toán Lớp 8: Giúp mình với!!!!!!!
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
$2xy^{2}+4xy+2x-$ $2xz^{2}+4xzt-2x$$t^{2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 3 tuần 2022-04-13T09:05:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2xy² + 4xy + 2x – 2xz² + 4xzt – 2xt²
  = 2x(y² + 2y + 1 – z² + 2zt – t²)
  = 2x[(y² + 2y + 1) – (z² – 2zt + t²)]
  = 2x[(y + 1)² – (z – t)²]
  = 2x(y + 1 – z + t)(y + 1 + z – t)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2xy^2+4xy+2x-2xz^2+4xzt-2xt^2
  =2x.y^2+2x.2y+2x.1-2x.z^2+2x.2zt-2x.t^2
  =2x(y^2+2y+1-z^2+2zt-t^2)
  =2x[(y^2+2y+1)-(z^2-2zt+t^2)]
  =2x[(y+1)^2-(z-t)^2]
  =2x(y+1-z+t)(y+1+z-t)
  ->Áp dụng HĐT:
  *(A+B)^2=A^2+2AB+B^2
  *(A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  *A^2-B^2=(A-B)(A+B)
  $\text{#LinhSad}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )