Toán Lớp 8: $\frac{3x-1}{6x+2}$ -$\frac{3x+1}{2-6x}$ -$\frac{6x}{9x^2-1}$

Question

Toán Lớp 8: $\frac{3x-1}{6x+2}$ -$\frac{3x+1}{2-6x}$ -$\frac{6x}{9x^2-1}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 2 ngày 2022-04-19T19:03:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   [3x-1]/[6x+2] -[3x+1]/[2-6x] -[6x]/[9x^2-1]
  =[3x-1]/[2(3x+1)]+[3x+1]/[2(3x-1)] -[6x]/[(3x-1)(3x+1)]
  =[(3x-1)(3x-1)]/[2(3x+1)(3x-1)]+[(3x+1)(3x+1)]/[2(3x-1)(3x+1)]-[6x.2]/[2(3x-1)(3x+1)]
  =[9x^2 -6x+1+9x^2 +6x+1-12x]/[2(3x-1)(3x+1)]
  =[(9x^2 +9x^2 )+(-6x+6x-12x)+(1+1)]/[2(3x-1)(3x+1)]
  =[18x^2 -12x+2]/[2(3x-1)(3x+1)]
  =[2(9x^2 -6x+1)]/[2(3x-1)(3x+1)]
  =[2(3x-1)^2]/[2(3x-1)(3x+1)]
  =[3x-1]/[3x+1]
  (Bài tham khảo)

 2. (3x-1)/(6x+2) – (3x+1)/(2-6x) – (6x)/(9x^2 – 1)
  = (3x-1)/(2(3x+1)) – (3x+1)/(2(1-3x)) – (6x)/((3x-1)(3x+1))
  = ((3x-1)(3x-1))/(2(3x+1)(3x-1)) + ((3x+1)(3x+1))/(2(3x-1)(3x+1)) – (6x)/((3x-1)(3x+1))
  = ( 9x^2 – 6x + 1 + 9x^2 + 6x + 1 – 6x )/((3x+1)(3x-1))
  = (18x^2 – 6x)/((3x+1)(3x-1))
  = (6x(3x-1))/((3x+1)(3x-1))
  = (6x)/(3x+1)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )