Toán Lớp 8: dùng đẳng thức để khai triển và thu gọn các biểu thức sau a,(2x^2y-3y^3x)^2 b,(6x+5y)(6x-5y) c, (-4xy-5)(5-4xy)

Question

Toán Lớp 8: dùng đẳng thức để khai triển và thu gọn các biểu thức sau
a,(2x^2y-3y^3x)^2
b,(6x+5y)(6x-5y)
c, (-4xy-5)(5-4xy), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 16 giờ 2022-08-06T17:48:06+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $a)4x^4y^2-12x^3y^4+9y^6x^2\\ b)36x^2-25y^2\\ c)16x^2y^2-25.$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $a)(2x^2y-3y^3x)^2\\ =(2x^2y)^2-2.2x^2y.3y^3x+(3y^3x)^2\\ =4x^4y^2-12x^3y^4+9y^6x^2\\ b)(6x+5y)(6x-5y)\\ =(6x)^2-(5y)^2\\ =36x^2-25y^2\\ c)(-4xy-5)(5-4xy)\\ =-(5+4xy)(5-4xy)\\ =-(5^2-(4xy)^2)\\ =-(25-16x^2y^2)\\ =16x^2y^2-25.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )