Toán Lớp 8: Dựa vào các hằng đẳng thức để tính nhanh: a. 25^2 – 15^2 b. 205^2 c. 198^2

Question

Toán Lớp 8: Dựa vào các hằng đẳng thức để tính nhanh:
a. 25^2 – 15^2
b. 205^2
c. 198^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 5 tháng 2022-06-20T12:25:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) 400
  b) 42025
  c) 39204
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 25^2 – 15^2
  Áp dụng hằng đẳng thức a^2 – b^2 = ( a – b )( a + b ) , ta được :
  25^2 – 15^2
  = ( 25 – 15 )( 25 + 15 )
  = 10 . 40 = 400
  Vậy 25^2 – 15^2 = 400
  b) 205^2 = ( 200 + 5 )^2
  Áp dụng hằng đẳng thức ( a + b )^2 = a^2 + 2ab + b^2 , ta được :
  ( 200 + 5 )^2
  = 200^2 + 2 . 200 . 5 + 5^2
  = 40000 + 2000 + 25
  = 42025
  Vậy 205^2 = 42025
  c) 198^2 = ( 200 – 2 )^2
  Áp dụng hằng đẳng thức ( a – b )^2 = a^2 – 2ab + b^2 , ta được :
  ( 200 – 2 )^2
  = 200^2 – 2 . 200 . 2 + 2^2
  = 40000 – 800 + 4
  = 39200 + 4 = 39204
  Vậy 198^2 = ( 200 – 2 )^2 = 39204

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. 25^2 – 15^2=(25-15)(25+15)=10.40=400
  b. 205^2=(200-5)²=200² + 2.200.5+5² = 40000+2000+25=402025
  c. 198^2=(200-2)²=200²-2.200.2-2²=40000-800+4=39204

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )