Toán Lớp 8: chứng tỏ các biểu thức sau ko phụ thuộc vào biến a,(3x+7).(2x+3)-(3x-5).(2x+11) b,(3x ²-2x+1).(x ²+2x+3)-4x.(x ²-1)-3x ².(x ²+2)

Question

Toán Lớp 8: chứng tỏ các biểu thức sau ko phụ thuộc vào biến a,(3x+7).(2x+3)-(3x-5).(2x+11) b,(3x ²-2x+1).(x ²+2x+3)-4x.(x ²-1)-3x ².(x ²+2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 2 tháng 2022-12-19T06:01:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) (3x+7)*(2x+3)-(3x-5)*(2x+11)
  =6x^2+9x+14x+21-(6x^2+33x-10x-55)
  =6x^2+9x+14x+21-6x^2-33x+10x+55
  =(6x^2-6x^2)+(9x+14x+10x-33x)+(21+55)
  =0+0+76
  =76
  Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào biến x
  $\text{_______________________________________________________}$
  b) (3x^2-2x+1)(x^2+2x+3)-4x(x^2-1)-3x^2(x^2+2)
  =3x^4+6x^3+9x^2-2x^3-4x^2-6x+x^2+2x+3-4x^3+4x-3x^4-6x^2
  =(3x^4-3x^4)+(6x^3-2x^3-4x^3)+(9x^2-4x^2+x^2-6x^2)+(-6x+2x+4x)+3
  =0+0+0+3
  =3
  Vậy biểu thức trên không phụ thuộc vào biến x
  $\text{_______________________________________________________}$
   

 2. a,(3x+7).(2x+3)-(3x-5).(2x+11)
  =6x²+9x+14x+21-6x²-33x+10x+55
  =33x-33x+76
  =76
  b,(3x ²-2x+1).(x ²+2x+3)-4x.(x ²-1)-3x ².(x ²+2)
  =3x^4+6x³+9x²-2x³-4x²-6x+x²+2x+3-4x³+4x-3x^4-6x²
  =3
  #NoCopy
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )