Toán Lớp 8: chứng minh biểu thức luôn dương A=x^2+4x+6 B=4x^2+3x+2 C=2x^2+3x+4 D=x^2+x+1

Question

Toán Lớp 8: chứng minh biểu thức luôn dương
A=x^2+4x+6
B=4x^2+3x+2
C=2x^2+3x+4
D=x^2+x+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 tháng 2022-11-23T19:54:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  A = x^2 + 4x + 6
  = (x^2 + 4x + 4)  +2
  = (x^2+  2 . x . 2 + 2^2) + 2
  = (x+2)^2 + 2
  \forall x ta có :
  (x+2)^2 \ge 0
  => (x+2)^2 + 2 \ge 2 > 0
  => A > 0
  Vậy biểu thức A luôn dương với mọi giá trị của x.
  b)
  B = 4x^2 + 3x + 2
  = (4x^2 + 3x  + 9/16) + 23/16
  = [ (2x)^2 + 2 . 2x . 3/4 + (3/4)^2 ] + 23/16
  =  (2x + 3/4)^2 + 23/16
  \forall x ta có :
  (2x+3/4)^2 \ge 0
  => (2x + 3/4)^2 + 23/16 \ge 23/16 > 0
  => B >0
  Vậy biểu thức B luôn dương với mọi giá trị của x.
  c)
  C = 2x^2 + 3x + 4
  = 2 (x^2 + 3/2x + 9/16) + 23/8
  = 2 [ x^2+  2 . x . 3/4 + (3/4)^2] + 23/8
  = 2 (x + 3/4)^2 + 23/8
  \forall x ta có :
  (x+3/4)^2 \ge 0
  => 2 (x+3/4)^2 \ge 0
  => 2 (x+3/4)^2 + 23/8 \ge 23/8 > 0
  => C > 0
  Vậy biểu thức C luôn dương với mọi giá trị của x.
  d)
  D = x^2 + x + 1
  = (x^2 + x + 1/4) + 3/4
  = [x^2+  2 . x . 1/2 + (1/2)^2] + 3/4
  = (x+1/2)^2 + 3/4
  \forall x ta có :
  (x+1/2)^2 \ge 0
  => (x+1/2)^2 + 3/4 \ge 3/4 > 0
  => D > 0
  Vậy biểu thức D luôn dương với mọi giá trị của x.
   

 2. A=x^2+4x+6

  =x^2+4x+4+2

  =(x^2+2·x·2+2^2)+2

  =(x+2)^2+2 >0∀x

  Vậy biểu thức luôn dương.

  B=4x^2+3x+2

  =4x^2+3x+9/16+23/16

  =[4x^2+2·2x·3/4+(3/4)^2]+23/16

  =(x+3/4)^2+23/16 >0∀x

  Vậy biểu thức luôn dương.

  C=2x^2+3x+4

  =2x^2+3x+9/8+23/8

  =2(x^2+3/2+9/16)+23/8

  =2(x+3/4)^2+23/8 >0∀x

  Vậy biểu thức luôn dương.

  D=x^2+x+1

  =x^2+x+1/4+3/4

  =[x^2+2·x·1/2+(1/2)^2]+3/4

  =(x+1/2)^2+3/4 >0∀x

  Vậy biểu thức luôn dương.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )