Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD). ∠A = 3 ∠D; ∠B = ∠C. Tính số đo các góc

Question

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB//CD). ∠A = 3 ∠D; ∠B = ∠C. Tính số đo các góc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tháng 2022-11-23T21:13:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  \hatA=135^o;\hatB=90^o;\hatC=90^o;\hatD=45^o
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: ABCD là hình thang.$(AB//CD)$
  ⇒\hatA+\hatD=180^o (hai góc trong cùng phía)
  Mà hatA=3\hatD
  ⇒3\hatD+\hatD=180^o
  ⇒4\hatD=180^o
  ⇒\hatD=45^o
  ⇒\hatA=3\hatD=3.45^o=135^o
  Lại có: ABCD là hình thang.$(AB//CD)$
  ⇒\hatB+\hatC=180^o
  Mà hatB=\hatC
  ⇒\hatC+\hatC=180^o
  ⇒2\hatC=180^o
  ⇒\hatC=90^o
  ⇒\hatB=\hatC=90^o
  Vậy \hatA=135^o;\hatB=90^o;\hatC=90^o;\hatD=45^o

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì AB// CD –>∠A +∠D =180 ĐỘ 
                      mà ∠A = 3 ∠D
                        –>∠A/3 = ∠D/1  = ∠A +∠D /3+1 = 180/4 =45
                     –> ∠A/3 = 45 –> ∠A/3 = 135 độ 
                      VÀ ∠D = 45 độ
  Vì AB //CD –>∠B + ∠C =180 
                      mà ∠B = ∠C.
  –> ∠B = ∠C = 180 /2 =90
  Vậy ∠A =135 độ
         ∠B = ∠C  = 90 độ 
          ∠D = 45 độ

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )