Toán Lớp 8: Cho hai đa thức P(x) = -x3 + 2×2 + x – 1 và Q(x) = x3 – x2 – x + 2. Nghiệm của đa thức P(x) + Q(x) là: A. 0 B. Vô nghiệm C. -1 D. 1

Question

Toán Lớp 8: Cho hai đa thức P(x) = -x3 + 2×2 + x – 1 và Q(x) = x3 – x2 – x + 2. Nghiệm của đa thức P(x) + Q(x) là:
A.
0
B.
Vô nghiệm
C.
-1
D.
1
11
Cho x + y = 0. Tính giá trị của biểu thức 3xy(x + y) + 2x3y + 2x2y2 + 5
A.
3
B.
1
C.
4
D.
5
12
Cho DABC cân tại A, có Â = 30o thì mỗi góc ở đáy có số đo là:
A.
750
B.
1100
C.
350
D.
Một kết quả khác.
13
Cho DMNP vuông tại M, có MN = 6cm, NP = 10cm. Độ dài cạnh MP là:
A.
8cm
B.
6cm
C.
4cm
D.
9cm
14
Tích của hai đơn thức 2x2yz và (-4xy2z)bằng :
A.
-8x3y3z
B.
-6x2y2z
C.
8x3y2z2
D.
-8x3y3z2
15
Giá trị của biểu thức 2x3y – 4y2 + 1 tại x = -2; y = -1 là :
A.
13
B.
19
C.
-13
D.
-19
16
Nếu P – (x2 – 3xy + y2 ) = 2×2 – xy + 4y2 thì P bằng:
A.
3×2- 4xy + 5y2
B.
2×2- 4xy + 5y2
C.
– x2 – 2xy – 3y2
D.
x2+2xy+3y2
17
Hệ số cao nhất của đa thức – 2×4 – 6×5 + 9x – 7 là:
A.
-6
B.
-7
C.
-2
D.
9
18
Cho DABC có , . Khi đó ta có:
A.
AB < AC < BC B. BC < AB < AC C. BC < AC < AB D. AB < BC < AB 19 Nghiệm của đa thức 2x – 4 là: A. 2 B. -2 C. -4 D. 4 20 Giá trị của biểu thức 2x2 - 5x + 1 tại x = 2 là: A. 4 B. 3 C. -1 D. 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 tháng 2022-12-19T10:03:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-8-cho-hai-da-thuc-p-3-22-1-va-q-3-2-2-nghiem-cua-da-thuc-p-q-la-a-0-b-vo-nghiem-c-1-d-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )