Toán Lớp 8: cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c (a khác 0) (a;b;c là hệ số) thỏa mãn 13a+b+2c=21 Khi đó f(-2) +f(3)=?

Question

Toán Lớp 8: cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c
(a khác 0) (a;b;c là hệ số) thỏa mãn 13a+b+2c=21
Khi đó f(-2) +f(3)=?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 29 phút 2022-06-17T02:49:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  f(-2)+f(3) =13a+b+2c =21

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ta có : f(x) =ax^2+bx+c

  -> f(-2) = a . (-2)^2+ b . (-2)+c

  -> f(-2) = 4a- 2b+c   
  Tương tự , ta được :

  f(3) = ax^2+bx +c

  ->f(3) = a . 3^2+ 3 . b+c

  -> f(3) =9a+3b+c

  => f(-2)+f(3) =(4a-2b+c)+(9a+3b+c)

  => f(-2)+f(3) =(4a+9a)+(-2b+3b)+ (c+c)

  => f(-2)+f(3) =13a+b+2c =21
  Vậy f(-2)+f(3) =13a+b+2c =21

 2. f(x)=ax^2+bx+c

  $\bullet$ f(-2)=a.(-2)^2-2b+c=4a – 2b+c

  $\bullet$ f(3)=a.3^2+3b+c=9a+3b+c

  ->f(-2)+f(3)=4a – 2b+c+9a+3b+c= 13a + b +2c=21

  Vậy f(-2)+f(3)=21

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )