Toán Lớp 8: cho x+2y=5 tính giá trị biểu thức A= x2 +4y2 -2x + 10 + 4xy -4y

Question

Toán Lớp 8: cho x+2y=5
tính giá trị biểu thức A= x2 +4y2 -2x + 10 + 4xy -4y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 1 tháng 2022-03-14T19:20:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   A=33-4y
  Lời giải và giải thích chi tiết:
       A=x²+4y²-2+10+4xy-4y
  ⇔  A=x²+(2y)²-2+10+4xy-4y
  ⇔  A=[x²+4xy+(2y)²]-2+10-4y
  ⇔   A=(x+2y)²+8-4y
  ⇔  A=5²+8-4y
  ⇔  A=25+8-4y
  ⇔  A=33-4y

 2. Giải đáp:
   A =25 <=> x +2y =5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\begin{array}{l} A =x^2 +4y^2 -2x+10 +4xy-4y \\ \Rightarrow A= (x^2 +4xy +4y^2) – (2x +4y) +10 \\ \Rightarrow A = (x+2y)^2 – 2(x+2y) +10 \\ \text{Mà}\ x +2y =5 \\ \text{Khi đó ta được }\ \\ \Rightarrow A =  5^2 – 2 . 5 +10 = 25 – 10+10 = 25 \\  \text{Vậy}\ A = 25 \Leftrightarrow x +2y =5  \\ \end{array} $   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )