Toán Lớp 8: Cho 2 biểu thức : A= x-3/x+1 và B= 6x/x^2-9+x/x+3 (với x khác cộng trừ 3 ; x khác -1 ) a, tính giá trị của a khi x=5 b, rút gọn biểu th

Question

Toán Lớp 8: Cho 2 biểu thức : A= x-3/x+1 và B= 6x/x^2-9+x/x+3 (với x khác cộng trừ 3 ; x khác -1 )
a, tính giá trị của a khi x=5
b, rút gọn biểu thức B, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tháng 2022-03-11T23:03:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)A=(x-3)/(x+1) với xne-1
  Thay x=5(thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức A:
  A=(5-3)/(5+1)=2/6=1/2
  Vậy A=1/2 khi x=5
  b)(6x)/(x^2-9)+x/(x+3) với xne+-3
  =(6x)/((x-3)(x+3))+(x(x-3))/((x+3)(x-3))
  =(6x)/((x-3)(x+3))+(x^2-3x)/((x-3)(x+3))
  =(6x+x^2-3x)/((x-3)(x+3))
  =(x^2+3x)/((x-3)(x+3))
  =(x(x+3))/((x-3)(x+3))
  =x/(x-3)
  Vậy rút gọn B ta được x/(x-3)
  c)P=A.B
  =>P=(x-3)/(x+1).x/(x-3)
  =>P=x/(x+1)
  =>P=(x+1-1)/(x+1)
  =>P=(x+1)/(x+1)-1/(x+1)
  =>P=1-1/(x+1)
  Để P nguyên:
  1vdotsx+1
  =>x+1∈Ư(1)
  =>x+1∈{1;-1}
  =>x∈{0;-2}
  Để P nguyên thì x∈{0;-2}.

 2. a) Thay x=5(TM) vào A , ta được :
  A=(5-3)/(5+1)=1/3 
  Vậy A=1/3 khi x=5
  b)B= (6x)/(x^2-9)+x/(x+3)(x ne +-3;xne-1)
  =(6x)/((x-3)(x+3))+(x(x-3))/((x-3)(x+3))
  =(6x+x^2-3x)/((x-3)(x+3))
  =(x^2+3x)/((x-3)(x+3))
  =(x(x+3))/((x-3)(x+3))
  =x/(x-3)
  c)P=A.B=(x-3)/(x+1) . x/(x-3)
  =x/(x+1)=(x+1-1)/(x+1)=1-1/(x+1)
  Để P in ZZ
  thì 1/(x+1) in ZZ
  <=> 1 vdots (x+1)
  <=>(x+1)in Ư(1)={+-1}
  <=>x in {0;-2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )