Toán Lớp 8: Câu 1 :Tứ giác ABCD có góc A bằng 750,góc B bằng 1150,góc C bằng 85 0 .Số đo góc D bằng : 750 ……850 950 800 Câu 2 :Tứ giác ABCD có số

Question

Toán Lớp 8: Câu 1 :Tứ giác ABCD có góc A bằng 750,góc B bằng 1150,góc C bằng 85 0
.Số đo góc D bằng :
750
……850
950
800
Câu 2 :Tứ giác ABCD có số đo các góc A:B:C:D=1:2:3:4.Ta có số đo góc A bằng:
360
1200
1000
1200
Câu 3 :Kết quả phép nhân đa thức 2x(x-3) bằng:
-2×2+6x
2×2-6x
2x-6
-2x+6
Câu 4 :Thực hiện phép nhân,rút gọn rồi tính giá trị biểu thức x(x+y)-x(x-y) tại x=-1;y=2 ta được kết quả :
4
-4
6
-6
Câu 5:Thực hiện phép nhân (x-y)(x2+xy+y2)-(x+y)(x2+xy+y2) rồi thu gọn ta được kết quả bằng:
2×2
-2xy
2y3
-2y3
Câu 6 :Tìm x biết (x+2)(x+1)-(x-3)(x+5)=0 ta được kết quả bằng:
17
-17
15
-15
Câu 7 : Tính (2x-y)2 ta được kết quả bằng:
2×2-4xy+y2
4×2-4xy+y2
2×2+4xy+y2
4×2-4xy-y2
Câu 8:Viết biểu thức 9m2+n2-6mn dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu ta được kết quả bằng:
(3m-n)2
(m-3n)2
(9m-n)2
(9m+n)2
Câu 9 :Tính (2y-1)3 ta được kết quả bằng:
4y2+4y+1
4y2-4y+1
4y2-4y-1
2y2+4y-1
Câu 10:Giá trị của biểu thức A=x3+3×2+3x tại x=29 có kết quả là:
26999
27001
26998
26992
Câu 11 :Biết a+b=7 và a.b=3,giá trị của biểu thức a3+b3 bằng:
3000
300
280
270
Câu 12:Phân tích đa thức 3x(x-2)-5(2-x) thành nhân tử ta được:
(x-2)(3x-5)
(x-2)(3x+5)
(2-x)(3x+5)
(2-x)(3x-5)
Câu13 Phân tích đa thức x2-4 thành nhân tử ta được:
(x-2)(x+2)
(x-2)2
(x+2)2
(x-4)2
Câu 14 :Phân tích đa thức x2-2xy+3x-6y ta được kết quả bằng:
(x-2y)(x+3)
(x-2y)(x-3)
(x+2y)(x-3)
(2y-x)(x+3)
Câu 15 :Một hình thang có nhều nhất mấy góc nhọn:
1
2
3
4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 6 tháng 2022-06-21T04:33:10+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  câu 1:
  Định lý tổng 4 góc trong một tứ giác:
  góc A + góc B + góc C + góc 5 = 360 độ
  => góc D = 360 độ – góc A – góc B – góc C = 360 độ – 75 độ – 115 độ – 85 độ = 85 độ
  => chọn B
  câu 2:
  A:B:C:D=1:2:3:4 nên:
  A/1=B/2=C/3=D/4=(A+B+C+D)/(1+2+3+4)=360^o/10=36^o (theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau)
  => góc A = 36 độ 
  => chọn A
  câu 3:
  2x(x-3)=2x.x-2x.3=2x^2-6x
  => chọn B
  câu 4:
  x(x+y)-x(x-y)=x^2+xy-x^2+xy=2xy
  Thay x=-1;y=2 vào 2xy ta đc:
  2.(-1).2=-4
  => chọn B
  câu 5:
  (x-y)(x^2+xy+y^2)-(x+y)(x^2-xy+y^2)=x^3-y^3-x^3-y^3=-2y^3
  => chọn D
  câu 6:
  (x+2)(x+1)-(x-3)(x+5)=0
  x^2+3x+2-x^2-2x+15=0
  x+17=0
  x=-17
  Vậy x=-17
  => chọn B
  câu 7:
  (2x-y)^2=4x^2-4xy+y^2
  => chọn B
  câu 8:
  9m^2+n^2-6mn=(3m-n)^2
  => chọn A
  câu 9:
  (2y-1)^2=4y^2-4y+1
  => chọn B
  câu 10:
  Ta có:
  x^3+3x^2+3x+1=(x+1)^3
  Thay x=29 ta có:
  30^3=27000
  => x^3+3x^2+3x+1=27000
  => x^3+3x^2+3x=27000-1=26999
  => chọn A
  câu 11:
  (a+b)^3=a^3+b^3+3ab(a+b)
  => a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)
  Thay a+b=7 và a.b=3 vào (a+b)^3-3ab(a+b)
  7^3-3.3.7=280
  => chọn C
  câu 12:
  3x(x-2)-5(2-x)=3x(x-2)+5(x-2)=(3x+5)(x-2)
  => chọn B
  câu 13:
  x^2-4=(x-2)(x+2)
  => chọn A
  câu 14:
  x^2-2xy+3x-6y=x(x-2y)+3(x-2y)=(x-2y)(x+3)
  => chọn A
  câu 15:
  => chọn B
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )