Toán Lớp 8: Câu 1 (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử a. 8x^2 – 8xy – 4x + 4y b. x^3 + 10x^2 + 25x – xy^2 c. x^2 + x – 6 d. 2x^2 +

Question

Toán Lớp 8: Câu 1 (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử
a. 8x^2 – 8xy – 4x + 4y b. x^3 + 10x^2 + 25x – xy^2
c. x^2 + x – 6 d. 2x^2 + 4x – 16
Câu 2 (2 điểm) Tìm giá trị của x, biết:
a. x^3 – 16x = 0 b. (2x + 1)^2 – (x – 1)^2 = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Giao 6 tháng 2022-06-21T04:14:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{Câu 1}
  a, 8x^2 – 8xy – 4x +4y
  = 8x( x-y) – 4(x-y)
  = (x-y)(8x-4)
  = 4(x-y)(2x-1)
  b, x^3 + 10x^2 + 25x – xy^2
  = x( x^2 + 10x + 25 -y^2 )
  = x [( x+5)^2 – y^2]
  = x( x+5-y)(x+5+y)
  c, x^2 + x-6
  = x^2 – 2x + 3x -6
  = x(x-2) + 3(x-2)
  =(x-2)(x+3)
  d, 2x^2 + 4x -16
  = 2(x^2 + 2x -8)
  = 2[( x^2 + 2x +1)-1 -8]
  = 2[(x+1)^2 – 9]
  = 2(x+1-3)(x+1+3)
  =2(x-2)(x+4)
  \text{Bài 2}
  a, x^3 – 16x=0
  x(x^2 – 16)=0
  x(x+4)(x-4)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-4 \\ x=4\end{array} \right.\) 
  b, (2x+1)^2 – (x-1)^2 =0
  => ( 2x +1 + x -1)(2x+1-x+1)=0
  => 3x(x+2)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}3x=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-2\end{array} \right.\) 

 2. Câu 1 : 
  a)8x^2-8xy-4x+4y
  = 8x(x – y)- 4(x – y)
  =(x – y)(8x – 4)
  = 4(x – y)(2x – 1)
  b)x^3+10x^2+25x-xy^2
  =x(x^2+10+25-y^2
  =x[(x-5)^2-y^2]
  =x(x-5-y)(x-5+y)
  c)x^2+x-6
  =x^2-2x+3x-6
  =x(x – 2) + 3(x – 2)
  =(x – 2)(x + 3)
  d)2x^2+4x-16
  =2(x^2-2x-8)
  =2(x^2-2x+1-3^2)
  =2[(x-1)^2-3^2]
  =2(x – 1 – 3)(x – 1 + 3)
  =2(x – 4)(x + 3)
  Câu 2 : 
  a)x^3-16x=0
  =>x(x^2-16)=0
  =>x(x – 4)(x + 4)=0
  =>$\left[\begin{matrix} x=0=1\\ x-4=0\\x+4=0\end{matrix}\right.$
  =>$\left[\begin{matrix} x=0\\ x=4\\x=-4\end{matrix}\right.$
  Vậy S={0; 4; -4}
  b)(2x + 1)^3-(x -1)^2=0
  =>(2x + 1 – x + 1)(2x + 1 + x – 1)=0
  =>(x + 2)(3x)=0
  =>$\left[\begin{matrix} x+2=0\\ 3x=0\end{matrix}\right.$
  =>$\left[\begin{matrix} x=-2\\ x=0\end{matrix}\right.$
  Vậy S={-2; 0}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )