Toán Lớp 8: Bài 3: Tìm z, biết a) (x+2) (x^2 -2x+4)- x(x+3) (x-3) =26 b) (x-3) (x^2+3x+9)- x(x-4) (x+4) = 21 c) (2x-1) (4x^2+2x+1)- 4x(2x^2-3) =23

Question

Toán Lớp 8: Bài 3: Tìm z, biết
a) (x+2) (x^2 -2x+4)- x(x+3) (x-3) =26
b) (x-3) (x^2+3x+9)- x(x-4) (x+4) = 21
c) (2x-1) (4x^2+2x+1)- 4x(2x^2-3) =23, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 1 tháng 2022-12-22T07:40:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a)(x+2)(x^2-2x+4)-x(x+3)(x-3)=26
  =>x^3+2^3-x(x^2-3^2)=26
  =>x^3+8-x(x^2-9)=26
  =>x^3+8-x^3+9x=26
  =>9x+8=26
  =>9x=18
  =>x=2
  b)(x-3)(x^2+3x+9)-x(x-4)(x+4)=21
  =>x^3-3^3-x(x^2-4^2)=21
  =>x^3-27-x(x^2-16)=21
  =>x^3-27-x^3+16x=21
  =>16x-27=21
  =>16x=48
  =>x=3
  c)(2x-1)(4x^2+2x+1)-4x(2x^2-3)=23
  =>(2x)^3-1^3-8x^3+12x=23
  =>8x^3-1-8x^3+12x=23
  =>12x-1=23
  =>12x=24
  =>x=2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  a)x=2
  b)x=3
  c)x=2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)(x+2)(x²-2x+4)-x(x+3)(x-3)=26
  ⇔x³+2³-x(x²-3²)=26
  ⇔x³+8-x(x²-9)=26
  ⇔x³+8-x³+9x=26
  ⇔9x+8=26
  ⇔9x=26-8
  ⇔9x=18
  ⇔x=18:9
  ⇔x=2
  Vậy x=2
  b)(x-3)(x²+3x+9)-x(x-4)(x+4)=21
  ⇔x³-3³-x(x²-4²)=21
  ⇔x³-27-x(x²-16)=21
  ⇔x³-27-x³+16x=21
  ⇔16x-27=21
  ⇔16x=21+27
  ⇔16x=48
  ⇔x=48:16
  ⇔x=3
  Vậy x=3
  c)(2x-1)(4x²+2x+1)-4x(2x²-3)=23
  ⇔(2x)³-1³-8x³+12x=23
  ⇔8x³-1-8x³+12x=23
  ⇔12x-1=23
  ⇔12x=23+1
  ⇔12x=24
  ⇔x=24:12
  ⇔x=2
  Vậy x=2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )