Toán Lớp 8: Bài 3:Tìm x biết a,(x+2)(x-3)-x(x-5)=2 b,(x-1)^2-3x-x^2=5

Question

Toán Lớp 8: Bài 3:Tìm x biết
a,(x+2)(x-3)-x(x-5)=2
b,(x-1)^2-3x-x^2=5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 3 ngày 2022-04-19T09:58:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (x+2)(x-3) – x(x-5) = 2
  x^2 – 3x + 2x -6 – x^2 + 5x = 2
  x^2 – x^2 – 3x + 2x +5x = 2 + 6
  4x = 8
  x = 2
  b) (x-1)^2 – 3x – x^2 = 5
  (x^2 – 2.x.1 + 1) – 3x – x^2 = 5
  x^2 – 2x + 1 -3x – x^2 = 5
  -5x = 4
  5x = -4
  x = -4/5

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,(x+2)(x-3)-x(x-5)=2
  ⇔ $x^{2}$-x-6-$x^{2}$+5x=2
  ⇔  4x-6=2
  ⇔   4x=8
  ⇒     x=2
  Vậy x=2
  b,    $(x-1)^{2}$-3x-$x^{2}$ =5
  ⇔ $x^{2}$ -2x+1-3x-$x^{2}$ =5
  ⇔ 1-5x=5
  ⇔ 5x=-4
  ⇒   x=-$\frac{4}{5}$ 
  Vậy x=-$\frac{4}{5}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )