Toán Lớp 8: Bài 3. Thực hiện phép tính sau: a) 3y^2(2y – 1) + y – y(1 – y + y^2) – y^2 + y; b) 2x^2.a – a(1 + 2x^2) – a – x(x + a); c) 2p. p^2 –

Question

Toán Lớp 8: Bài 3. Thực hiện phép tính sau:
a) 3y^2(2y – 1) + y – y(1 – y + y^2) – y^2 + y;
b) 2x^2.a – a(1 + 2x^2) – a – x(x + a);
c) 2p. p^2 -(p^3 – 1) + (p + 3). 2p^2 – 3p^5;
d) -a^2(3a – 5) + 4a(a^2 – a).
LÀM CHI TIẾT NHA KO ĐC LÀM TẮT, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 12 phút 2022-05-01T10:11:50+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) 3y^2 ( 2y – 1 ) + y – y ( 1 – y + y^2 ) – y^2 + y
  = 6y^3 – 3y^2 + y – y + y^2 – y^3 – y^2 + y
  = ( 6y^3 – y^3 ) + ( – 3y^2 + y^2 – y^2 ) + ( y + y )
  = 5y^3 – 3y^2 + 2y
  b) 2x^2 . a – a ( 1 + 2x^2 ) – a – x ( x + a )
  = 2x^2a – a – 2x^2a – a – x^2 – xa
  = ( 2x^2a – 2x^2a ) + ( – a – a ) – x^2 – xa
  = – 2a – x^2 – xa
  c) 2p . p2 – ( p^3 – 1 ) + ( p + 3 ) . 2p^2 – 3p^5
  = 2p^3 – p^3 + 1 + 2p^3 + 6p^2 – 3p^5
  = – 3p^5 + ( 2p^3 – p^3 + 2p^3 ) + 6p^2 + 1
  = – 3p^5 +3p^3 + 6p^2 + 1
  d) – a^2 ( 3a – 5 ) + 4a ( a^2 – a )
  = -3a^3 + 5a^2 + 4a^3 – 4a^2
  = ( – 3a^3 + 4a^3 ) + ( 5a^2 – 4a^2 )
  = a^3 + a^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )