Toán Lớp 8: Bài 2. Đơn giản biểu thức rồi tính giá trị của chúng. a) 3(2a – 1) + 5(3 – a) với a = -3/2 b) 25x – 4(3x – 1) + 7(5 – 2x) với x = 2,1

Question

Toán Lớp 8: Bài 2. Đơn giản biểu thức rồi tính giá trị của chúng.
a) 3(2a – 1) + 5(3 – a) với a = -3/2
b) 25x – 4(3x – 1) + 7(5 – 2x) với x = 2,1.
c) 4a – 2(10a – 1) + 8a – 2 với a = -0,2.
d) 12(2 – 3b) + 35b – 9(b + 1) với b = 1/2
LÀM CHI TIẾT NHA KO ĐC TẮT, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 2 ngày 2022-05-01T11:41:24+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) 3 ( 2a -1 ) + 5 ( 3 – a )
  = 6a – 3 + 15 – 5a
  = a + 12
  Với a = \frac{-3}{2}
  ⇒ \frac{-3}{2} + 12 = \frac{21}{2}
  Vậy với a = \frac{-3}{2} thì giá trị của biểu thức là \frac{21}{2}
  b) 25x – 4 ( 3x – 1 ) + 7 ( 5 – 2x )
  = 25x – 12x + 4+ 35 – 14x
  = -x + 39
  Với x= 2,1
  ⇒ – 2,1 + 39 = 36,9
  Vậy với x= 2,1 thì giá trị của biểu thức là 36,9
  c) 4a – 2 ( 10a – 1 ) + 8a – 2
  = 4a – 20a + 2 + 8a – 2
  = -8a
  Với a= -0,2
  ⇒ – 8 . ( -0,2 ) = \frac{8}{5}
  Vậy với a =-0,2 thì giá trị của biểu thức là \frac{8}{5}
  d) 12 ( 2 – 3b ) + 35b – 9 ( b + 1 )
  = 24 – 36b + 35b – 9b – 9
  = -10b + 15
  Với b = \frac{1}{2}
  ⇒ – 10 . \frac{1}{2} + 15 = – 5 + 15 =10
  Vậy với b = \frac{1}{2} thì giá trị của biểu thức là 10
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )