Toán Lớp 8: Bài 10: Tìm x biết a. 3(x-1)2-3x(x-5)=2 b. 4×2-12x=-9 c. (2x-3)2=(x+5)2

Question

Toán Lớp 8: Bài 10: Tìm x biết
a. 3(x-1)2-3x(x-5)=2 b. 4×2-12x=-9
c. (2x-3)2=(x+5)2 d. (x4-2×3+4×2-8x):(x2+4)-2x=-4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 3 ngày 2022-12-22T04:44:42+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. ***Lời giải***
  a)
  3(x-1)^2-3x(x-5)=2
  <=>3(x^2-2x+1)-3x^2+15x=2
  <=>3x^2-6x+3-3x^2+15x=2
  <=>3x^2-6x-3x^2+15x=2-3
  <=>9x=-1
  <=>x=-1/9
  Vậy S={-1/9}
  b)
  4x^2-12x=-9
  <=>4x^2-12x+9=0
  <=>4x^2-6x-6x+9=0
  <=>2x(2x-3)-3(2x-3)=0
  <=>(2x-3)^2=0
  <=>2x-3=0
  <=>2x=3
  <=>x=3/2
  Vậy S={3/2}
  c)
  (2x-3)^2=(x+5)^2
  <=>(2x-3)^2-(x+5)^2=0
  <=>(2x-3+x+5)(2x-3-x-5)=0
  <=>(3x+2)(x-8)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}3x+2=0\\x-8=0\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}3x=-2\\x=8\end{array} \right.\)
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=-2/3\\x=8\end{array} \right.\)
  Vậy S={-2/3;8}
  d)
  (x^4-2x^3+4x^2-8x):(x^2+4)-2x=-4
  <=>x(x^3-2x^2+4x-8):(x^2+4)-2x=-4
  <=>x(x-2)(x^2+4):(x^2+4)-2x=-4
  <=>x(x-2)-2x=-4
  <=>x^2-2x-2x=-4
  <=>x^2-4x+4=0
  <=>(x+2)^2=0
  <=>x+2=0
  <=>x=-2
  Vậy S={-2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )