Toán Lớp 8: Bài 1: Tính giá trị của biểu thức `A = x( 2x + 3 ) – 4( x + 1 ) – 2x( x – 1/2 )` Bài 2: Phân tích đa thức `( 2×3 – 3xy + 12x )( – 1/6xy

Question

Toán Lớp 8: Bài 1: Tính giá trị của biểu thức `A = x( 2x + 3 ) – 4( x + 1 ) – 2x( x – 1/2 )`
Bài 2: Phân tích đa thức `( 2×3 – 3xy + 12x )( – 1/6xy )`
Bài 3: tìm giá trị của x khi `3x + 2( 5 – x ) = 0`
Bài 4: phân tích đa thức `A = 2/5xy( x2y -5x + 10y )`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 1 tháng 2022-12-21T04:51:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1: 
  Ta có: A = x( 2x + 3 ) – 4( x + 1 ) – 2x( x – 1/2 )
  = ( 2x .x + 3 .x ) – ( 4 .x + 4 .1 ) – ( 2x .x – 1/2 .2x )
  = 2x^2 + 3x – 4x – 4 – 2x^2 + x
  = (2x^2-2x^2)+(3x+x-4x)- 4=0+0-4=-4
  Bài 2:
  Ta có: ( 2x^3 – 3xy + 12x )( – 1/6xy )
  = (- 1/6xy ). ( 2x^3 – 3xy + 12x)
  = ( – 1/6xy ).2x^3 + (- 1/6xy).(-3xy) + (-1/6xy).12x
  = – 1/3x^4y + 1/2x^2y^2 – 2x^2y
  Bài 3:
  Ta có: 3x + 2( 5 – x ) = 0
  ⇒ 3x + 2.5 – 2.x = 0
  ⇒ x + 10 = 0
  ⇒ x = – 10.
  Bài 4:
  Ta có: A = 2/5xy( x^2y -5x + 10y )
  = 2/5xy .x^2y – 2/5xy .5x + 2/5xy .10y
  = 2/5x^3y^2 – 2x^2y + 4xy^2.
  Chúc bạn Học Tốt!????????

 2. Giải đáp:
   1) A=-4
  2) -1/3x^4y+1/2x^2y^2-2x^2y
  3) x=-10
  4) 2/5 x^3y^2-2x^2y+4xy^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1:
  A=x(2x+3)-4(x+1)-2x(x-1/2)
  =x.2x+x.3-4.x-4.1-2x.x-2x.(-1/2)
  =2x^2+3x-4x-4-2x^2+x
  =(2x^2-2x^2)+(3x+x-4x)-4
  =-4
  Vậy A=-4
  Bài 2: (2x^3-3xy+12x)(-1/6xy)
  =2x^3.(-1/6xy)-3xy.(-1/6xy)+12x.(-1/6xy)
  =-1/3x^4y+1/2x^2y^2-2x^2y
  -> Nhân đơn thức với đa thức: SGK 8 bài 1 tập 1
  Bài 3: Ta có: 
  3x+2(5-x)=0
  3x+2.5-2.x=0
  3x+10-2x=0
  (3x-2x)=-10
  x=-10
  Vậy x=-10
  ** Nhân đơn thức với đa thức: SGK 8 bài 1 tập 1
  ** Thu gọn đơn thức đồng dạng
  Bài 4:
  A=2/5xy(x^2y-5x+10y)
  =2/5 xy.x^2y-2/5xy . 5x+2/5xy.10y
  =2/5 x^3y^2-2x^2y+4xy^2
  ** Nhân đơn thức với đa thức: SGK 8 bài 1 tập 1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )