Toán Lớp 8: Bài 1: Thực hiện phép tính a)2xy(x2+ xy – 3y2) b) (x + 2)(3×2 – 4x) c) (x3 + 3×2 – 8x – 20) : (x + 2) d) (x + y)2 + (x – y)

Question

Toán Lớp 8: Bài 1: Thực hiện phép tính
a)2xy(x2+ xy – 3y2) b) (x + 2)(3×2 – 4x)
c) (x3 + 3×2 – 8x – 20) : (x + 2) d) (x + y)2 + (x – y)2 – 2(x + y)(x – y), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 6 tháng 2022-06-20T23:45:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) $ 2xy ( x^2 + xy – 3y^2 ) $
  $ = 2x^3y + 2x^2y^2 – 6xy^2 $ 
  b) $ ( x + 2 ) ( 3x^2 – 4x ) $
  $ = 3x^3 + 6x^2 – 4x^2 – 8x $
  $ = 3x^3 + 2x^2 – 8x $
  c) $ ( x^3 + 3x^2 – 8x – 20 ) : ( x + 2 ) $
  $ = ( x + 2 ) ( x^2+ x – 10 ) : ( x + 2 ) $
  $ = x^2 + x – 10 $
  d) $ ( x + y )^{2} + ( x – y )^{2} – 2 ( x + y ) ( x – y ) $
  $ =  [ ( x + y ) – ( x – y ) ]^{2} $
  $ = ( x + y – x + y )^{2} $
  $ = ( 2y )^{2} $
  $ = 4y^{2} $
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 2xy (x^2+xy-3y^2)
  = (2xy . x^2) + (2xy . xy) + (2xy . -3y^2)
  = 2x^3y + 2x^2y^2 – 6xy^3
  b) (x+2) (3x^2-4x)
  = x (3x^2-4x) + 2 (3x^2-4x)
  = 3x^3 – 4x^2 + 6x^2 – 8x
  = 3x^3 + 2x^2 – 8x
  c) (x^3+3x^2-8x-20) : (x+2)
  = (x+2) (x^2+x-10) : (x+2)
  = x^2 + x – 10
  d) (x+y)^2 + (x-y)^2 – 2 (x+y) (x-y)
  = x^2 + 2xy + y^2 + x^2 – 2xy + y^2 – 2 (x^2-y^2)
  = 2x^2 + 2y^2 – 2x^2 + 2y^2
  = 4y^2
  = (2y)^2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )