Toán Lớp 8: Bài 1 (4,5đ): 1. Giải bất phương trình sau rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 5x + 3(x+4) > 6x + 6 2. Giải các phươ

Question

Toán Lớp 8: Bài 1 (4,5đ):
1. Giải bất phương trình sau rồi biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 5x + 3(x+4) > 6x + 6
2. Giải các phương trình sau:
a) 2x – 13 = 15 – 12x ; b) (x + 2)(3x – 5) = 2(x2 – 2)
c) ; d), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang 1 tháng 2022-12-21T13:00:39+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  bài 1
  $5x + 3(x+4) > 6x + 6$
  $5x + 3x + 12 > 6x + 6$
  $8x – 6x > 6 – 12$
  $2x > -6$
  $x > -3$
  bài 2
  a) $2x – 13 = 15 – 12x$
  $2x + 12x = 15 + 13$
  $14x = 28$
  $x =2 $
  b) $(x + 2)(3x – 5) = 2(x² – 2)$
  $3x² – 5x + 6x – 10 = 2x² – 4$
  $3x² + x – 2x² – 10 + 4 = 0$
  $x² + x – 6 = 0$
  $x² – 2x + 3x – 6 = 0$
  $(x-2)(x+3) = 0$
  \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-3\end{array} \right.\) 

 2. 1)
  5x + 3(x + 4) > 6x + 6
  ⇔ 5x + 3x + 12 > 6x + 6
  ⇔ 2x > -6
  ⇒ x > -3
  2)
  a)
  2x – 13 = 15 – 12x
  ⇔ 2x + 12x = 15 + 13
  ⇔ 14x = 28
  ⇔ x = 2
  b)
  (x + 2)(3x – 5) = 2(x^2 – 2)
  ⇔ 3x^2 – 5x + 6x – 10 = 2x^2 – 4
  ⇔ 3x^2 – 2x^2 + x – 6 = 0
  ⇔ x^2 + x – 6 = 0
  ⇔ x^2 + 2 . x . 1/2 + 1/4 – 1/4 – 6 = 0
  ⇔ (x + 1/2)^2 = 25/4
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x + 1/2 = 5/2\\x + 1/2 = -5/2\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = -3\end{array} \right.\)

  toan-lop-8-bai-1-4-5d-1-giai-bat-phuong-trinh-sau-roi-bieu-dien-tap-nghiem-tren-truc-so-5-3-4-6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )