Toán Lớp 8: b1 thực hiện phép tính : a: (x-2)mũ2 -x(x-4) b: ( 2x+y)(2x-y) b2 phân tich đa thức thành nhân tử x(x-1)+2(1-x)

Question

Toán Lớp 8: b1 thực hiện phép tính :
a: (x-2)mũ2 -x(x-4)
b: ( 2x+y)(2x-y)
b2 phân tich đa thức thành nhân tử
x(x-1)+2(1-x), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 7 tháng 2022-05-25T17:10:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  b1
  a ) 4
  b) 4x^2 – y^2
  b2 
   ( x – 2 )( x – 1 )
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  b1 : 
  a) ( x – 2 )^2 – x( x – 4 ) 
  = x^2 – 2.2.x + 2^2 – x^2 + 4x 
  = 4 
  b) ( 2x+y )( 2x – y ) 
  = 4x^2 – y^2 
  b2 :
  x( x – 1 ) + 2 ( 1 – x ) 
  = x( x-1 ) – 2( x-1 )
  = ( x-2 )( x-1 ) 
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  a)(x-2)^2 -x(x-4)
  =x^2 -2.x.2 +2^2 -x.x-x.(-4)
  =x^2 -4x+4-x^2 +4x
  =(x^2 -x^2)+(-4x+4x)+4
  =4
  b)(2x+y)(2x-y)
  =(2x)^2 -y^2
  =4x^2 -y^2
  2)
  x(x-1)+2(1-x)
  =x(x-1)-2(x-1)
  =(x-2)(x-1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )