Toán Lớp 8: b, ( x-y) mũ 2 + (3x+y) mũ 2 -2(y-2)(y+2)

Question

Toán Lớp 8: b, ( x-y) mũ 2 + (3x+y) mũ 2 -2(y-2)(y+2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 2 tuần 2022-06-11T20:59:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{(x-y)² +  (3x+y)² -2(y-2)(y+2) }
  \text{= x² – 2xy + y² +9x² + 6xy + y² – 2 ( y² – 4) }
  \text{= x² – 2xy + y² +9x² + 6xy + y² -2y² + 8 }
  \text{= 10x²  + 4xy + 8}

 2. b, ( x-y)^2 + ( 3x +y)^2 – 2( y -2)( y+2)
  = x^2 – 2xy + y^2 + 9x^2 + 6xy + y^2 – 2(y^2 – 4)
  = x^2 – 2xy + y^2 + 9x^2 + 6xy + y^2 – 2y^2 + 8
  = ( x^2 + 9x^2 ) + ( -2xy + 6xy ) + ( y^2 + y^2 – 2y^2 ) + 8
  = 10x^2 + 4xy + 8

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )