Toán Lớp 8: Áp dụng hằng đẳng thức: Bình phương, lập phương của một tổng và Bình Phương, lập phương của một hiệu Tính: a) (x+3y)² b) (2x-y)² c) 16

Question

Toán Lớp 8: Áp dụng hằng đẳng thức:
Bình phương, lập phương của một tổng và
Bình Phương, lập phương của một hiệu
Tính:
a) (x+3y)²
b) (2x-y)²
c) 16x²-25y²
d) (x+5)³
e) (3x-y)³, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 24 phút 2022-06-18T20:13:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) $ ( x + 3y )^2 $
  $ = x^2 + 2 . x . 3y + ( 3y)^2 $
  $ = x^2 + 6xy + 9y^2 $
  b) $ ( 2x- y )^2 $
  $ = ( 2x )^2 – 2 . 2x . y + y^2 $
  $ = 4x^2 – 4xy + y^2 $
  c) $ 16x^2 – 25y^2 $
  $ = ( 4x)^2 – ( 5y)^2 $
  $ = ( 4x + 5y ) ( 4x – 5y ) $
  d) $ ( x + 5 )^3 $
  $ = x^3 + 3 . x^2 . 5 + 3 . x . 5^2 + 5^3 $
  $ = x^3 + 15x^2 + 75x + 125 $
  e) $ ( 3x – y )^3 $
  $ = ( 3x )^3 – 3 . (3x)^2 . y + 3 . 3x . y^2 – y^3 $
  $ = 27x^3 – 27x^2y + 9xy^2 – y^3 $

 2. a,$(x+3y)^{2}$ =$x^{2}$ $\textit{+6xy+}$$9y^{2}$
  b,$(2x-y)^{2}$= $4x^{2}$ $\textit{-4xy+}$$y^{2}$
  c,$16x^{2}$ $\textit{-}$$25y^{2}$ =$\textit{(4x-5y)(4x+5y)}$
  d,$\textit{ (x+5)³=x³+3x²+75x+125}$
  e,$\textit{ (3x-y)³=27x³-27x²+9xy²-y³}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )