Toán Lớp 8: a)A=x^2+y^2+2x-2y+2002 b)B=-x^2-6x+1

Question

Toán Lớp 8: a)A=x^2+y^2+2x-2y+2002
b)B=-x^2-6x+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 1 giờ 2022-06-20T18:57:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) A=x²+y²+2x-2y+2002
      A= (x²+2x+1)+(y²-2y+1)+2000
      A=(x+1)²+ (y-1)²+2000 >0 với mọi giá trị x,y
      A=(x+1)²+(y-1)²>-2000 với mọi giá trị x,y
  Dấu ”=” xảy ra khi ⇔ x+1=0                  ⇔ x=-1
                                      y-1=0                  ⇔y=1
        Vậy ………………
   b) B=x²-6x+1
        B=(x²-6x+9)-8
        B=(x-3)²-8>0 với mọi giá trị x
         B=(x-3)²>8 với mọi giá trị x
        Dấu ”=” xảy ra khi ⇔x-3=0                ⇔ x=3
       Vậy………………..
          

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  A= x²+y²+2x-2y+2002
  A= (x²+2x+1)+(y²-2y+1)+2000
  A= (x+1)²+(y-1)²+2000
  Vì (x+1)² ≥ 0 ∀ x; (y-1)² ≥ 0 ∀ y
  => (x+1)²+(y-1)² ≥ 0 ∀ x,y
  => (x+1)²+(y-1)²+2000 ≥ 2000∀x,y
  Dấu = xảy ra ⇔{(x+1=0),(y-1=0):}⇔{(x=-1),(y=1):}
  Vậy $Min_{A}$ =2000 khi x=-1 và y=1
  b)
  B= -x²-6x+1
  B= -(x²+6-1)
  B= -(x²+6x+9-10)
  B= -(x+3)²+10
  Vì -(x+3)² ≤ 0 ∀ x
  => -(x+3)²+10≤10∀ x
  Dấu = xảy ra ⇔x+3=0⇔x=-3
  Vậy $Max_{B}$ =10 khi x=-3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )