Toán Lớp 8: A) 6x .(2x+4x²)-3 .(2x²+3x³)+1 B) 2/3x² (3/2x +3/4)-x.(x²+x+2) C) (3x²-6x+2).2x – x .(2x²-3x +4)

Question

Toán Lớp 8: A) 6x .(2x+4x²)-3 .(2x²+3x³)+1
B) 2/3x² (3/2x +3/4)-x.(x²+x+2)
C) (3x²-6x+2).2x – x .(2x²-3x +4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Trúc 1 tháng 2022-12-22T14:38:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  6x(2x + 4x^2) – 3(2x^2 + 3x^3) + 1
  = 12x^2 + 24x^3 – 6x^2 – 9x^3 + 1
  = 6x^2 + 15x^3 + 1
  b)
  2/3x^2(3/2x + 3/4) – x(x^2 + x + 2)
  = x^3 + 1/2x^2 – x^3 – x^2 – 2x
  = -1/2x^2 – 2x
  c)
  (3x^2 – 6x + 2) . 2x – x(2x^2 – 3x + 4)
  = 6x^3 – 12x^2 + 4x – 2x^3 + 3x^2 – 4x
  = 4x^3 – 9x^2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   A = 6x(2x + 4x²) – 3(2x² + 3x³) + 1
      = 12x² + 24x³ – 6x² – 9x³ + 1
     = 15x³ + 6x² + 1
  B = $\frac{2}{3}$ x²($\frac{3}{2}$ x + $\frac{3}{4}$) – x(x² + x + 2)
     = x³ + $\frac{1}{2}$ x² – x³ – x² – 2x
    = $\frac{-1}{2}$ x² – 2x
  C = (3x² – 6x + 2).2x – x(2x² – 3x + 4)
     = 6x³ – 12x² + 4x – 2x³ + 3x² – 4x
     = 4x³ – 9x²

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )