Toán Lớp 8: a) x^2 – y^2 – 2021x – 2021y b) 2x + 2y – x^2 – xy c) a^2 – ac + 2ab – bc +b^2 d) x^2 – 2x – 4y^2 – 4y e) x^3 – x^2 – 16x +16

Question

Toán Lớp 8: a) x^2 – y^2 – 2021x – 2021y
b) 2x + 2y – x^2 – xy
c) a^2 – ac + 2ab – bc +b^2
d) x^2 – 2x – 4y^2 – 4y
e) x^3 – x^2 – 16x +16, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tuần 2022-06-16T23:27:17+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^2-y^2-2021x-2021y
  =(x^2-y^2)-(2021x+2021y)
  =(x+y)(x-y)-2021(x+y)
  =(x+y)(x-y-2021)
  -> Nhóm các hạng tử. Áp dụng HĐT số 3:A^2-B^2=(A+B)(A-B) và đặt nhân tử chung để PTĐTTNT 
  b) 2x+2y-x^2-xy
  =(2x+2y)-(x^2+xy)
  =2(x+y)-x(x+y)
  =(x+y)(2-x)
  -> Nhóm các hạng tử rồi đặt nhân tử chung để PTĐTTNT 
  c) a^2-ac+2ab-bc+b^2
  =(a^2+2ab+b^2)-(ac+bc)
  =(a+b)^2-c(a+b)
  =(a+b)(a+b-c)
  -> Nhóm các hạng tử. Áp dụng HĐT số 1:(A+B)^2=A^2+2AB+B^2 và đặt nhân tử chung để PTĐTTNT 
  d) x^2-2x-4y^2-4y
  =(x^2-4y^2)-(2x+4y)
  =[x^2-(2y)^2]-2(x-2y)
  =(x+2y)(x-2y)-2(x-2y)
  =(x-2y)(x+2y+2)
  -> Nhóm các hạng tử. Áp dụng HĐT số 3:A^2-B^2=(A+B)(A-B) và đặt nhân tử chung để PTĐTTNT 
  e) x^3-x^2-16x+16
  =(x^3-x^2)-(16x-16)
  =x^2(x-1)-16(x-1)
  =(x-1)(x^2-16)
  =(x-1)(x^2-4^2)
  =(x-1)(x-4)(x+4)
  -> Nhóm các hạng tử. Đặt nhân tử chung và áp dụng HĐT số 3:A^2-B^2=(A+B)(A-B) để PTĐTTNT 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )