Toán Lớp 8: a) 16x – 5x ² – 3. b) 3x ² – 8x + 5. c) 7x ² – x – 6. d) 2x ² + 5x +3.

Question

Toán Lớp 8: a) 16x – 5x ² – 3.
b) 3x ² – 8x + 5.
c) 7x ² – x – 6.
d) 2x ² + 5x +3., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 16 phút 2022-06-15T18:25:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 16x – 5x^2 – 3
  = -5x^2 + 15x + x – 3
  = -5x (x-3) + (x-3)
  = (1-5x) (x-3)
  b) 3x^2 – 8x + 5
  = 3x^2 – 3x – 5x + 5
  = 3x (x-1) – 5 (x-1)
  = (3x-5) (x-1)
  c) 7x^2 – x – 6
  = 7x^2 – 7x + 6x – 6
  = 7x (x-1) + 6 (x-1)
  = (7x+6) (x-1)
  d) 2x^2 + 5x + 3
  = 2x^2 + 2x + 3x + 3
  = 2x (x+1) + 3 (x+1)
  = (2x+3) (x+1)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 16x – 5x^2 – 3
  = 15x + x – 5x^2 – 3
  = (15x – 5x^2) + (x – 3)
  = 5x(3 – x) + (x – 3)
  = 5x(3 – x) – (3 – x)
  = (3 – x)(5x – 1)
  * Áp dụng phương pháp: Tách hạng tử, đặt nhân tử chung.
  ——————————————————-
  b) 3x^2 – 8x + 5
  = 3x^2 – 3x – 5x + 5
  = (3x^2 – 3x) – (5x – 5)
  = 3x(x – 1) – 5(x – 1)
  = (x – 1)(3x – 5)
  * Áp dụng phương pháp: Tách hạng tử, nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.
  ——————————————————-
  c) 7x^2 – x – 6
  = 7x^2 + 6x – 7x – 6
  = (7x^2 + 6x) – (7x + 6)
  = x(7x + 6) – (7x + 6)
  = (7x + 6)(x – 1)
  * Áp dụng phương pháp: Tách hạng tử, nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.
  ——————————————————-
  d) 2x^2 + 5x + 3
  = 2x^2 + 2x + 3x + 3
  = (2x^2 + 2x) + (3x + 3)
  = 2x(x + 1) + 3(x + 1)
  = (x + 1)(2x + 3)
  * Áp dụng phương pháp: Tách hạng tử, nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.
  #SunHee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )