Toán Lớp 8: 5 . ( x + 2 ) – 3 . ( x – 4 ) = 14 ( x – 7 ) mũ 2 + ( x + 2 ) . ( x – 7 ) = 0

Question

Toán Lớp 8: 5 . ( x + 2 ) – 3 . ( x – 4 ) = 14
( x – 7 ) mũ 2 + ( x + 2 ) . ( x – 7 ) = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 9 tháng 2022-03-21T15:36:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) x =  -4
  b) x = 7 hoặc x = 5/2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  5(x + 2) – 3(x – 4) = 14
  5x + 10 – 3x + 12 = 14
  (5x – 3x) + (10 + 12) = 14
  2x + 22 = 14
  2x = 14 – 22
  2x = – 8
  x = – 8 : 2
  x = – 4
  Vậy x =  -4
  b)
  (x – 7)^2 + (x + 2)(x – 7) = 0
  (x – 7)[(x – 7) + (x + 2)] = 0
  (x – 7)(x – 7 + x + 2) = 0
  (x – 7)(2x – 5) =  0
  => x – 7 = 0 hoặc 2x -5 = 0
  => x = 7 hoặc x = 5/2
  Vậy x = 7 hoặc x = 5/2

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 5(x + 2) – 3(x – 4) = 14
  ⇔ 5x + 10 – 3x + 12 = 14
  ⇔ 2x + 22 = 14
  ⇔ 2x = -8
  ⇔ x = -4
  Vậy x = -4
  b) (x – 7)^2 + (x + 2)(x – 7) = 0
  ⇔ x^2 – 14x + 49 + x^2 – 7x + 2x – 14 = 0
  ⇔ 2x^2 – 19x + 35 = 0
  ⇔ 2x^2 – 5x – 14x + 35 = 0
  ⇔ (2x^2 – 5x) + (-14x + 35) = 0
  ⇔ (x – 7)(2x – 5) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-7=0\\2x-5=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=7\\x = 5/2\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ {7 ; 5/2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )