Toán Lớp 8: (4-x)tất cả mũ 3 (X+4)(x mũ 2- 2x + 4) (1-3x)(1+3x+9x mũ 2)

Question

Toán Lớp 8: (4-x)tất cả mũ 3
(X+4)(x mũ 2- 2x + 4)
(1-3x)(1+3x+9x mũ 2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hòa Tâm 6 tháng 2022-06-21T00:55:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (4-x)³
  =4³-3.4².x+3.4.x-x³
  =64-48x+12x-x³
  →áp dụng HĐT : (a-b)³=a³-3a²b+3ab²-b³
  sửa lại đề bài để có HĐT : (x+2)(x²-2x+4)
  =(x+2)(x²-2.x+2²)
  =x³+2³
  =x³+8
  ↔ Áp dụng HĐT : a³+b³=(a+b)(a²-ab+b²)
  (1-3x)(1+3x+9x²)
  =(1-3x)[1²+1.3x+(3x)²]
  =1³-(3x)³
  =1-27x³
  → áp dụng HĐT : a³-b³=(a-b)(a²+ab+b²)

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (4-x)^3
  =4^3-3.4^2.x+3.4.x^2-x^3
  =64-48x+12x^2-x^3
  $\rightarrow$Áp dụng HĐT số 5: (A+B)^3=A^3-3.A^2.B+3.A.B^2-B^3
  (x+2)(x^2-2x+4)  (sửa đề)
  =(x+2)(x^2-x.2+2^2)
  =x^3+2^3
  =x^3+8
  $\rightarrow$Áp dụng HĐT số 6: A^3+B^3=(A+B)(A^2-A.B+B^2)
  (1-3x)(1+3x+9x^2)
  =(1-3x)[1^2+1.3x+(3x)^2]
  =1^3-(3x)^3
  =1-27x^3
  $\rightarrow$Áp dụng HĐT số 7: A^3-B^3=(A-B)(A^2+A.B+B^2)
         Chúc bn hc tốt????
              $\text{#LinhSad}$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )