Toán Lớp 8: `37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5` `45^2 + 40^2 – 15^2 + 80 . 45 ` tính nhanh

Question

Toán Lớp 8: `37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5`
`45^2 + 40^2 – 15^2 + 80 . 45 `
tính nhanh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh 1 tháng 2022-12-22T17:40:52+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 37,5.6,5-7,5.3,4-6,6.7,5+3,5.37,5 
  =(37,5.6,5+3,5.37,5)-(7,5.3,4+6,6.7,5)
  =37,5.(6,5+3,5)-7,5.(3,4+6,6)
  =37,5.10-7,5.10
  =10.(37,5-7,5)
  =10.30
  =300
  b) 45^2+40^2-15^2+80.45
  =(40^2+2.40.45+45^2)-15^2
  =(40+45)^2-15^2
  =85^2-15^2
  =(85-15)(85+15)
  =70.100
  =7000

 2. 37,5 . 6,5 – 7,5 . 3,4 – 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5
  = (37,5 . 6,5 + 37,5 . 3,5) – (7,5 . 3,4 + 7,5 . 6,6)
  = 37,5. (6,5 + 3,5) – 7,5 . (3,4 + 6,6)
  = 37,5 . 10 – 7,5 . 10
  = 10. ( 37,5 – 7,5)
  = 10. 30
  = 300
  45^{2} + 40^{2} – 15^{2} + 80.45
  = (40^{2} + 2.40.45 + 45^{2}) – 15^{2}
  = (40 + 45)^{2} – 15^{2}
  = 85^{2} – 15^{2}
  = (85 – 15).(85 + 15)
  = 70 . 100
  = 7000
  Ta dùng hằng đẳng thức thứ nhất (A + B)^{2} = A^{2} . 2AB . B^{2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )