Toán Lớp 8: 3x (2x – 5) – 6x^2 = -13x + 12

Question

Toán Lớp 8: 3x (2x – 5) – 6x^2 = -13x + 12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết 2 tháng 2022-11-24T00:33:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 3x(2x-5)-6x^2=-13x+12
  ->3x.2x-3x.5-6x^2=-13x+12
  ->6x^2-15x-6x^2=-13x+12
  ->(6x^2-6x^2)-15x=-13x+12
  ->-15x=-13x+12
  ->-15x+13x=12
  ->-2x=12
  ->x=12:(-2)
  ->x=-6
  Vậy x=-6

 2. Giải đáp:
  S  = {-6}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3x (2x – 5) – 6x^2 = -13x + 12
  ⇔ 6x^2 – 15x – 6x^2 + 13x = 12
  ⇔ -2x = 12
  ⇔ x = -6
  Vậy S  = {-6}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )