Toán Lớp 8: |3x+2|+|2x+5|+|x+1|=10x |x-3|+|x+2|=7 Giúp mình 2 cậu này Cảm ơn

Question

Toán Lớp 8: |3x+2|+|2x+5|+|x+1|=10x
|x-3|+|x+2|=7
Giúp mình 2 cậu này
Cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Lan 6 tháng 2022-06-11T12:00:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  | 3 x + 2 | + | 2 x + 5 | + | x + 1 | = 10 x
  <=> | 3 x + 2 + 2 x + 5 + x + 1 | = 10 x
  <=> | 6 x + 8 | = 10 x
  => $\left[\begin{matrix} 6 x + 8 = 10x\\ 6 x + 8 = -10x\end{matrix}\right.$ 
  <=> $\left[\begin{matrix} 6 x − 10 x = − 8\\ 6 x + 10 x = − 8\end{matrix}\right.$ 
  <=> $\left[\begin{matrix} − 4 x = − 8\\−  16 x = − 8\end{matrix}\right.$ 
  <=> $\left[\begin{matrix} x = 2\\x = \dfrac{-1}{2}\end{matrix}\right.$ 
  Vậy x ∈ { 2 ;-1/2 }
  | x − 3 | + | x + 2 | = 7
  <=> | x − 3 + x + 2 |  = 7
  <=> | 2 x − 1 | = 7
  => $\left[\begin{matrix} 2 x – 1 = 7\\2 x – 1 = -7\end{matrix}\right.$ 
  <=> $\left[\begin{matrix} 2 x  = 8\\2 x  = -6\end{matrix}\right.$ 
  <=> $\left[\begin{matrix} x = 4\\x =- 3\end{matrix}\right.$ 
  Vậy x ∈ { 4 ; − 3 }  
   

 2. | 3x + 2| + |2x + 5| + |x + 1| = 10x
  => |3x + 2 + 2x + 5 + x + 1| = 10x
  => | 6x + 8| = 10x
  => \(\left[ \begin{array}{l}6x + 8 = 10x \\6x + 8 = -10x\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}6x – 10x =-8\\6x + 10x = -8\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}-4x=-8\\16x=-8\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-1/2\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ { 2 ; -1/2 }
  | x – 3| + |x + 2| = 7
  => |x – 3 + x + 2|| = 7
  => |2x – 1| = 7
  =>\(\left[ \begin{array}{l}2x – 1=7\\2x – 1=-7\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}2x=8\\2=-6\end{array} \right.\) 
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=-3\end{array} \right.\) 
  Vậy x ∈ { 4 ; -3 }

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )