Toán Lớp 8: 3x+1/3+1-2x/2 1/3x-2+-4/3x+2+12x-8/9×2-4 4x/x+1+x^2-2x/x-1+1/x+1 cộng trừ phân thức nha

Question

Toán Lớp 8: 3x+1/3+1-2x/2
1/3x-2+-4/3x+2+12x-8/9×2-4
4x/x+1+x^2-2x/x-1+1/x+1
cộng trừ phân thức nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 3 tuần 2022-06-04T18:22:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ở 2 câu kia mình làm cho bạn rồi còn câu cuối nhee
  4x/x + 1+ x^2 – 2x/x – 1+1/x + 1
  = 4x/x + x^2 – 2x/x + 1/x +1
  = 4 + x^2 -2 + 1/x + 1
  = 3 + x^2 + 1/x
  = $\frac{3x + x^3 + 1}{x}$
  = $\frac{x^3 + 3x + 1}{x }$
  #Nhi

 2. 1 ) 3x+1/3+1-2x/2
   3 x + 1/3 + 1 – x
  2 x + 4/3
  2 ) 1/3x-2+-4/3x+2+12x-8/9×2-4
  1/3 x – 4/3 x + 12 x – 16/9 – 4
  11 x – 52/9
  3 ) 4x/x+1+x^2-2x/x-1+1/x+1
  4 + 1 + x^2 – 2 x 1 – 1 + 1/x + 1
  4 + 1 + x^2 – 2 – 1 + 1/x + 1
  3 + x^2 + 1/x
  3x + x^3 + 1 
  —————-
           x
  x^3 + 3 x + 1 
  —————-
           x

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )