Toán Lớp 8: 2 . tìm x , biết a, 5x^2 + 4x = 0 b, x^2 (x-2) – 3x (x-2) = 0 c, (2x – 7 )^3 = 8 (7-2x )^2

Question

Toán Lớp 8: 2 . tìm x , biết
a, 5x^2 + 4x = 0
b, x^2 (x-2) – 3x (x-2) = 0
c, (2x – 7 )^3 = 8 (7-2x )^2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 6 tháng 2022-06-19T07:44:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
   2.
  a) $5x^2+4x=0$
  ⇔$x(5x+4)=0$
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\5x+4=0\end{array} \right.\) <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-4/5\end{array} \right.\) 
  => Tập nghiệm PT: $S=${$0;-4/5$}

  b) $x^2(x-2)-3x(x-2)=0$
  ⇔$(x^2-3x)(x-2)=0$
  ⇔$x(x-3)(x-2)=0$
  TH1: $x=0$
  TH2: $x-3=0$
          ⇔$x=3$
  TH3: $x-2=0$
          ⇔$x=2$
  => Tập nghiệm pt: $S=${$0;3;2$}
  c) $(2x-7)^3=8(7-2x)^2$
  ⇔$(2x-7)^3-8(7-2x)^2=0$
  ⇔$(2x-7)^3-8(2x-7)^2=0$
  ⇔$(2x-7)^2(2x-7-8)=0$
  ⇔$(2x-7)^2(2x-15)=0$
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}(2x-7)^2=0\\2x-15=0\end{array} \right.\) <=>\(\left[ \begin{array}{l}2x-7=0\\x=15/2\end{array} \right.\) <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=7/2\\x=15/2\end{array} \right.\) 
  => tập nghiệm PT: $S=${$7/2;15/2$}

 2. a) $ 5x^2 + 4x = 0$
  ⇒ $ x ( 5x + 4 ) = 0 $
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\5x+4=0\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-\dfrac{4}{5}\end{array} \right.\) 
  Vậy $ x = 0 $ hoặc $ x = -\dfrac{4}{5} $
  b) $ x^2 ( x – 2 ) – 3x ( x – 2 ) =  0$
  ⇒ $ ( x^2 – 3x )( x – 2 ) = 0 $
  ⇒ $ x ( x – 3 )( x -2 ) = 0 $
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x(x – 3 )=0\\x-2=0\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\\x=2\end{array} \right.\)
  Vậy $ x = 0 $ hoặc $ x = 3 $ hoặc $  x= 2 $
  c) $ ( 2x – 7 )^3 = 8 ( 7 – 2x )^2 $
  ⇒ $ ( 2x – 7 )^3 =  8 ( 2x – 7 )^2 $
  ⇒ $ ( 2x – 7 )^3 –  8 ( 2x – 7 )^2 =0 $
  ⇒ $ ( 2x – 7 )^2 ( 2x – 7 – 8 ) = 0 $
  ⇒ $ ( 2x – 7 )^2 ( 2x -15 ) = 0 $
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}(2x-7)^2=0\\2x-15=0\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}2x-7=0\\2x=15\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{7}{2}\\x=\dfrac{15}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy $ x = \dfrac{7}{2}$ hoặc $ x = \dfrac{15}{2} $

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )