Toán Lớp 8: 2. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. 1) 12x2y – 3xy2 + 9xy 2) 3x(x – 1) + (x – 1) 3) 3x(x – 2y) + 6y(2y – x) 4) x 2 – 4x 5) x2 – 4y2 + x

Question

Toán Lớp 8: 2. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
1) 12x2y – 3xy2 + 9xy
2) 3x(x – 1) + (x – 1)
3) 3x(x – 2y) + 6y(2y – x)
4) x
2
– 4x
5) x2
– 4y2 + x + 2y, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Trang Ðài 35 phút 2022-06-04T12:22:53+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)12x^{2}y – 3xy^2 + 9xy
  =3xy.(4x – y + 3) (Sử dụng phương pháp tìm nhân tử chung )
  2)3x . ( x – 1 ) + ( x – 1 )
  =( x – 1 ) . ( 3x + 1 ) (Nhóm hạng tử)
  3) x^2 – 4x
  =x . ( x – 4)(Tìm nhân tử chung)
  4) x^2 – 4y^2 + x + 2y
  =x^2 – (2y)^2 + x + 2y
  =( x^2 – (2y)^2) + (x + 2y)
  = (x – 2y)(x+2y) + (x+2y)
  = ( x + 2y ) . ( x – 2y + 1 )

 2. 1)12x^2y-3xy^2+9xy
  =3xy(4x-y+3)
  2)3x(x-1)+(x-1)
  =(x-1)(3x+1)
  3)3x(x-2y)+6y(2y-x)
  =3x(x-2y)-6y(x-2y)
  =(x-2y)(3x-6y)
  4)x^2-4x
  =x(x-4)
  5)x^2-4y^2+x+2y
  =x^2-(2y)^2+(x+2y)
  =(x-2y)(x+2y)
  =(x+2y)(x-2y+1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )